De instrumenten van het MVB-beleid


Pensioenfonds Rail & OV belegt duurzaam om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor huidige en toekomstige generaties. Wij streven via onze beleggingen naar (maatschappelijke) langetermijnwaardecreatie. Het beleggen in entiteiten stelt ons in staat om invloed uit te oefenen op het verantwoord beleggen-beleid of het verantwoord ondernemen van deze entiteiten. We gebruiken deze invloed om ondernemingen aan te zetten hun prestaties op het gebied van duurzaamheid te verbeteren. Hiervoor hebben we verschillende instrumenten tot onze beschikking. Dit zijn achtereenvolgens: MVB-integratie, stemmen, engagement, uitsluiten, samenwerken en class actions.

MVB-integratie is het integraal meenemen van MVB-factoren bij de selectie van nieuwe investeringen. De mate waarin we deze methode toepassen in de portefeuille is afhankelijk van de beleggingscategorie en -strategie. Waar de beleggingsstrategie het toelaat om invulling te geven aan MVB-integratie, doen portefeuillemanagers op structurele wijze onderzoek naar de ondernemingen waarin zij beleggen. Duurzaamheidsprestaties van ondernemingen worden op drie onderwerpen beoordeeld: ondernemingsbestuur, sociaal en milieu. Daarnaast houden managers rekening met sectorspecifieke risico’s. Het kan zijn dat portefeuillemanagers hierin verder gaan dan het MVB-beleid voorschrijft, maar het MVB-beleid vormt altijd een harde ondergrens. Meer details over MVB-integratie zijn terug te vinden in het Stewardshipbeleid en het Beleidsdocument SDG-integratie.

Rail & OV brengt op verschillende manieren een stem uit op aandeelhoudersvergaderingen. Voor de interne beleggingen, beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd, doet Rail & OV dit zelf. Voor ondernemingen in extern beheerde portefeuilles wordt dit uitgevoerd door een proxy-adviseur op basis van het stembeleid van Rail & OV. Meer details zijn terug te vinden in het Beleidsdocument Stemmen, het Uitvoeringsdocument Stemmen en het Overzicht met uitgebrachte stemmen.

Engagement is het opstarten van een gespreksprocedure met een onderneming. Rail & OV treedt regelmatig in gesprek met de ondernemingen in de portefeuille. Enerzijds doen wij dit om op de hoogte te blijven van het doen en laten van de onderneming, anderzijds voorzien wij een onderneming van input en advies, zonder de rol van de raad van bestuur van de onderneming over te nemen. We vinden dat deze betrokkenheid positief bijdraagt aan zowel de financiële prestaties als ook de maatschappelijke prestaties van een onderneming. Uitgangspunt van alle engagements is bij te dragen aan de langetermijnwaardecreatie van Rail & OV. Meer details zijn terug te vinden het Stewardshipbeleid en het Uitvoeringsdocument engagement.

Als ondernemingen of landen dingen doen die fundamenteel botsen met de uitgangspunten van het MVB-beleid, dan beleggen we niet in deze ondernemingen. Hiermee willen we voorkomen dat we financieel bijdragen aan praktijken die niet passen bij onze normen en waarden. Meer details zijn terug te vinden in het Beleidsdocument uitsluitingen en het overzicht van uitgesloten landen en bedrijven.

Voor Rail & OV is samenwerking een belangrijk onderdeel van het MVB-beleid. Op verschillende niveaus wordt de samenwerking opgezocht, denk aan collectieve initiatieven, coalities, convenanten, aansluiten bij breed geaccepteerde richtlijnen, kennispartners en het sparren met deelnemers en instellingen binnen de sector. Meer details zijn terug te vinden in het Stewardshipbeleid en het Uitvoeringsdocument Communicatie MVB.

Collectieve acties, of class actions, zijn procedures waarin meerdere partijen samen optrekken om hun recht te halen. Meestal gaat het om massaschade, dat wil zeggen financiële benadeling (bijvoorbeeld koersgerelateerde schade met betrekking tot aandelen, of kartelschade), maar de zaak kan ook van immaterieel karakter zijn (bijvoorbeeld milieumaatregelen). Het voeren van Class Actions kan daarmee als middel worden ingezet om druk uit te oefenen op ondernemingen die de normen die Rail & OV nastreeft schenden. Class Actions worden dan ook door Rail & OV gezien als verlengstuk van het engagementbeleid. Meer details zijn terug te vinden in het Stewardshipbeleid.

Elk kwartaal rapporteren we over de toepassing van ons instrumentarium en beschrijven we of er belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Deze kwartaalrapportages zijn op deze pagina terug te vinden onder het kopje Rapportages actief aandeelhouderschap.