Bestuur

Wat doet het bestuur?

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat er bij het fonds gebeurt. Dan hebben we het over zaken als het innen van premies, de administratie van rechten, het vermogensbeheer en risicomanagement, het afleggen van verantwoording en de communicatie met deelnemers en gepensioneerden. De inhoud van de regeling is geen zaak van het bestuur, maar van de sociale partners in de sector.


Commissies

Het bestuur kent verschillende commissies, met elk een eigen aandachtsgebied:

Agendacommissie: Bereidt de bestuursvergaderingen voor en zorgt voor de kwaliteit en samenhang van het beleid van het fonds.

Risicocommissie: Adviseert het bestuur op het gebied van strategisch risicobeleid, audit, integraal risicomanagement, IT-beleid en compliance. En ondersteunt niet-uitvoerend bestuursleden bij het intern toezicht op risicobeheer en fungeert als klankbord voor het uitvoerend bestuur.

Pensioenbeleid & Communicatie commissie: Bereidt strategische besluitvorming voor en adviseert aan het fondsbestuur over de regeling, de uitvoering van het pensioenreglement, toetredingsverzoeken van ondernemingen en de communicatie van het pensioenfonds.

Vermogensbeheer & Balans commissie: Adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Auditcommissie: Ondersteuning van het niet uitvoerend bestuur en houdt toezicht op de risicobeheersing, het beleggingsbeleid en de financiële informatieverschaffing door het fonds, conform artikel 99 Pensioenwet en artikel 28b Besluit uitvoering Pensioenwet.

Toezichtcommissie: Ondersteunt de niet uitvoerende bestuurders bij de toezichtagenda en de toezicht thema’s van het niet uitvoerend bestuur.

Remuneratie- & benoemingscommissie: Ondersteunt het niet uitvoerend bestuur in de toezichthoudende taak ten aanzien van de remuneratie (beloningsbeleid) en adviseert het gehele bestuur over de remuneratie.


Samenstelling bestuur

Het bestuur van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer bestaat uit in totaal veertien bestuurders, waarvan 3 uitvoerend en 11 niet uitvoerend: 
Het uitvoerende bestuur bestaat uit drie bestuurders. Zij hebben de dagelijkse leiding van het fonds.
Het niet uitvoerende bestuur bestaat uit 11 bestuurders waarvan een de onafhankelijk voorzitter van het fonds is. Zij vormen het toezicht binnen het bestuur. De 10 overige niet uitvoerende bestuurders zijn voorgedragen vanuit de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden.

Maak kennis met de leden van het uitvoerende bestuur

Maak kennis met de leden van het niet uitvoerende bestuur