Aanpassingen pensioenopbouw per 1 januari 2024


Per 1 januari 2024 zijn het opbouwpercentage en de franchise in de pensioenregeling veranderd. Ook de pensioenpremie kan zijn veranderd. Hieronder leest u de antwoorden op de belangrijkste vragen hierover. Welk opbouwpercentage, premie en franchise voor u gelden, hangt af van uw werkgever. U vindt deze terug in deze tabel.

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over het hele loon pensioen op, omdat u later ook AOW ontvangt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks een percentage ouderdomspensioen op. Dit noemen we het opbouwpercentage.

Voorbeeld: iemand verdient € 24.000 per jaar en in dat jaar is de franchise € 14.000 en het opbouwpercentage 1,5%. In dat jaar wordt 1,5% ouderdomspensioen opgebouwd over € 10.000 (€ 24.000 - € 14.000). Dat is € 150,- in dat jaar.

Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren, plus de indexatie (als hier sprake van is).

Wilt u weten met welk opbouwpercentage en franchise u opbouwt? Klik dan hier of kijk in Mijn Rail & OV.

In de nieuwe pensioenregeling verandert de manier waarop uw pensioen wordt opgebouwd. Kijk voor de meest actuele informatie op railov.nl/het-nieuwe-pensioen/.

U bouwt elk jaar een deel van uw pensioen op. In 2024 bouwt u met het opbouwpercentage van 2024 op over een deel van uw brutoloon. Het opbouwpercentage is één van de zaken die invloed heeft op de hoogte van uw nog op te bouwen pensioen. Andere zaken die invloed hebben op uw pensioen zijn:

  • de franchise
  • het deeltijdpercentage
  • de hoogte van uw pensioengevend inkomen
  • het maximale pensioengevend inkomen

Hieronder ziet u een voorbeeld van het effect dat het opbouwpercentage kan hebben:
Voorbeeld 1: iemand verdient € 24.000 per jaar en in dat jaar is de franchise € 14.000 en het opbouwpercentage 1,5%. In dat jaar wordt 1,5% ouderdomspensioen opgebouwd over de € 10.000 (€ 24.000 - € 14.000). Dat is € 150,- in dat jaar.

Voorbeeld 2: iemand verdient € 24.000 per jaar en in dat jaar is de franchise € 14.000 en het opbouwpercentage 2%.
In dat jaar wordt 2% ouderdomspensioen opgebouwd over de € 10.000 (€ 24.000 - € 14.000). Dat is € 200,- in dat jaar.

Let op: in dit voorbeeld zijn de franchise en het pensioengevend inkomen gelijk gebleven. Verandert de franchise en het pensioengevend inkomen? Dan heeft dat ook effect op de hoogte van het op te bouwen pensioen.

Bekijk meer voorbeelden van het effect van het opbouwpercentage en de franchise op het pensioen in regeling A, regeling C en regeling D.
Weet u niet in welke regeling u valt? Bekijk hier de lijst van werkgevers en regelingen.

Wilt u weten hoe hoog uw verwacht pensioen wordt? Kijk dan in Mijn Rail & OV.

Bij een pensioenregeling is de franchise dat deel van het brutoloon waarover u geen pensioen opbouwt. U betaalt voor dit deel ook geen pensioenpremie. Voor het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, ontvangt u straks AOW van de overheid. U bouwt jaarlijks ouderdomspensioen op over het brutoloon minus de franchise.

Hieronder ziet een voorbeeld van het effect dat de franchise kan hebben:
Voorbeeld 1: iemand verdient € 24.000 per jaar en in dat jaar is de franchise € 14.000 en het opbouwpercentage 1,5%. In dat jaar wordt 1,5% ouderdomspensioen opgebouwd over de € 10.000 (€ 24.000 - € 14.000). Dat is € 150,- in dat jaar.

Voorbeeld 2: iemand verdient € 24.000 per jaar en in dat jaar is de franchise € 15.000 en het opbouwpercentage 1,5%.
In dat jaar wordt 1,5% ouderdomspensioen opgebouwd over de € 9.000 (€ 24.000 - € 15.000). Dat is
€ 135,- in dat jaar.

Let op: in dit voorbeeld zijn het opbouwpercentage en het pensioengevend inkomen gelijk gebleven. Verandert het opbouwpercentage en/of het pensioengevend inkomen? Dan heeft dat ook gevolgen voor de hoogte van het op te bouwen pensioen.

Bekijk voor meer voorbeelden in regeling A, regeling C en regeling D. Hier ziet u het effect van uw opbouwpercentage en franchise op verschillende voorbeeld salarissen.
Weet u niet in welke regeling u valt? Bekijk hier de lijst van werkgevers en regelingen.

U bouwt pensioen op voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. U bouwt in 2024 op met het opbouwpercentage en franchise van 2024 die gelden voor de werkgever waar u in dienst bent of was op moment dat u ziek werd.

In januari zijn de gegevens in Mijn Rail & OV en de pensioenplanner verwerkt en ziet u de gevolgen van de veranderingen.

Het pensioenfonds stelt de prijs van het pensioen vast. Met andere woorden hoeveel pensioen u krijgt bij welke premie. Dit hangt onder andere af van de economische vooruitzichten, de levensverwachting en de rente. Werkgevers en vakbonden spreken de hoogte van de pensioenpremie af in cao- onderhandelingen.

Hoeveel premie u betaalt hangt af van de afspraken die hierover zijn gemaakt in uw arbeidsvoorwaarden. Dat staat in uw cao of arbeidsovereenkomst. Op uw salarisstrook ziet u hoeveel u betaalt.

Het pensioen dat u tot 1 januari 2024 heeft opgebouwd, verandert niet door het nieuwe opbouwpercentage en franchise. De veranderingen per 1 januari 2024 hebben alleen gevolgen voor het pensioen dat u vanaf 1 januari 2024 opbouwt.

In de regeling bestaat de mogelijkheid voor inkoop. U koopt het verschil in tussen het opbouwpercentage van uw regeling en wat er fiscaal maximaal mogelijk is. De premie voor pensioeninkoop betaalt u via de werkgever. Deze brengt de premie in mindering op uw bruto-inkomen. Of er ruimte is voor extra inkoop van pensioen hangt af van de variant van de pensioenregeling waarin u pensioen opbouwt. Kijk hier voor meer informatie en hoe u een offerte kunt aanvragen.

Nee, welke premie u betaalt en met welk opbouwpercentage u uw pensioen opbouwt, hangt af van uw werkgever.

U bouwt per werkgever uw pensioen op. U kunt hierdoor onder meerdere regelingen vallen. U bouwt dan pensioen op met verschillende opbouwpercentages en franchise. Uw werkgevers kunnen ook onder dezelfde regeling vallen. U bouwt dan over uw totaal pensioengevend inkomen pensioen op met dezelfde opbouwpercentages en franchise. Zie onder welke regeling(en) u valt in deze lijst.

Voorbeeld meerdere regelingen:
U werkt bij een werkgever die valt onder regeling A (bijvoorbeeld NS Reizigers BV) en een werkgever die valt onder regeling C (bijvoorbeeld BAM Infrarail BV). Dan bouwt u over uw pensioengevend inkomen van NS Reizigers ouderdomspensioen op met het opbouwpercentage van 1,875% (opbouw% van regeling A). Over het pensioengevend inkomen bij BAM Infrarail BV bouwt u ouderdomspensioen op met het opbouwpercentage van 1,749% (opbouw% regeling C). In uw pensioenoverzichten ziet u dit ouderdomspensioen als één totaalbedrag. In onze overzichten ziet u dit bedrag niet uitgesplitst per werkgever.

Voorbeeld zelfde regelingen:
U werkt bij werkgever Qbuzz BV (regeling D) en bij Connexxion Openbaar Vervoer NV (regeling D). U bouwt dan zowel bij Qbuzz als Connexxion ouderdomspensioen op met het opbouwpercentage van 1,875% (opbouw% regeling D) over uw pensioengevend inkomen. In uw pensioenoverzichten ziet u dit ouderdomspensioen als één totaalbedrag. In onze overzichten ziet u dit bedrag niet uitgesplitst per werkgever.

Nee, de aanpassing van de premie en het opbouwpercentage zijn niet het gevolg van het nieuwe Pensioenakkoord.

U hoeft niets te doen. Uw werkgever geeft aan ons door wat uw pensioengevend inkomen is. Uw pensioen wordt berekend met het opbouwpercentage en de franchise die bij uw werkgever horen.