Privacyverklaring


Het Pensioenfonds vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij behandelen uw gegevens daarom vertrouwelijk en houden ons aan de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat uw persoonsgegevens door ons op behoorlijke, vertrouwelijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en dat deze gegevens alleen voor vastgestelde, uitdrukkelijk omschreven en toegestane doeleinden worden gebruikt.

Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een bepaalde persoon te herleiden zijn. Het kan gaan om de naam en contactgegevens van een persoon en elk ander gegeven dat gekoppeld is of kan worden aan een persoon, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, geboortedatum en inlogcode.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wij zijn Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer, gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat 850, 3511 ML, te Utrecht. Wij voeren de pensioenen uit voor de werknemers die via hun werkgever zijn aangesloten bij ons.

Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van u of uw werkgever ontvangen. Wij besluiten over de doeleinden en middelen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij houden ons uiteraard aan de eisen van de wet.

Het kan zijn dat wij één of meerdere verwerkers van persoonsgegevens hebben aangesteld. Dat is een partij die ons helpt bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Die partijen verwerken de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid. Wij garanderen dat onze verwerkers u dezelfde bescherming bieden en rechten toekennen als wij zelf doen.

Gegevens ter identificatie

Het pensioenfonds is in sommige gevallen verplicht om uw identiteit vast te stellen en te verifiëren. Denkt u aan bijvoorbeeld het aangaan van een huurovereenkomst (als u een huurder bent van het pensioenfonds), o.a. op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarom kunnen wij u vragen om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs. Dit geldt ook als u gebruik wilt maken van specifieke rechten, zoals het recht op inzage in uw gegevens.

Het pensioenfonds heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Het pensioenfonds heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en fysieke en elektronische maatregelen getroffen.

A. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen het pensioenfonds

Binnen het pensioenfonds kunnen uw (persoons)gegevens worden uitgewisseld tussen de diverse bedrijfsonderdelen.

Het pensioenfonds ziet erop toe dat binnen de diverse bedrijfsonderdelen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

Wanneer dit wettelijk verplicht is, worden verwerkersovereenkomsten opgesteld bij het uitwisselen van persoonsgegevens.

De uitwisseling van persoonsgegevens binnen het pensioenfonds kan plaatsvinden bij de naleving van wettelijke vereisten, de beoordeling voor het sluiten van een contract of uitvoering van een overeenkomst.

B. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten het pensioenfonds

De uitvoering van de dienstverlening kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw uitdrukkelijke toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomsten van het pensioenfonds of wanneer het pensioenfonds hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

C. Het pensioenfonds verkoopt of exploiteert persoonsgegevens niet commercieel aan derden

Het pensioenfonds zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of op andere wijze commercieel ter beschikking stellen aan derden, anders dan beschreven in deze privacyverklaring. Wanneer wij dit wel doen vragen wij vooraf uw toestemming.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens aan de pensioenfondsen garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Het pensioenfonds ontvangt deze gegevens en kan bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens gepaste maatregelen tegen u nemen, waaronder het tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Het pensioenfonds bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Het pensioenfonds heeft een bewaartermijnbeleid opgesteld waarin is vastgesteld hoe lang persoonsgegevens worden bewaard.

Bij uw pensioenfonds kunt u gebruik maken met betrekking tot uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

Als de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke aanvragen dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 2030
3500 GA Utrecht

U bent ook gerechtigd een klacht in te sturen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).