Indexatie

Bekijk ons filmpje over de indexatie van uw pensioen


Wanneer kunnen wij uw pensioen verhogen?

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%, dan is het mogelijk om de pensioenen te indexeren. Een verhoging van het pensioen moet volgens wettelijke regels toekomstbestendig worden berekend. Dat betekent dat de beleidsdekkingsgraad voldoende ruimte moet hebben om de indexatie van dat jaar ook in toekomstige jaren uit te keren. In de praktijk komt het erop neer dat de beschikbare ruimte boven de 110% over vele jaren moet worden 'uitgesmeerd'. De beleidsdekkingsgraad was 101,8% op het meetmoment 31 oktober 2020. Dat was niet voldoende om uw pensioen te verhogen. Voor indexatie moeten onze buffers groter zijn.

Hoeveel indexatie loopt u mis? 

Onze ambitie is om de prijsstijgingen (‘prijsinflatie’) te compenseren en daarmee uw pensioen waardevast te houden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de prijsinflatie vastgesteld op 0,99% over de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020. U mist dus een indexatie van 0,99% over het jaar 2020. Als de financiële positie van het pensioenfonds erg goed is, kunnen wij besluiten om deze gemiste indexatie alsnog te repareren. We noemen dit extra indexatieruimte. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Ga dan naar uw MijnOmgeving en bekijk daar wat uw extra indexatieruimte is.

Verhogen van uw pensioen

We proberen ieder jaar uw pensioen te verhogen op basis van de stijging van de prijzen.

Hier ziet u een overzicht van de inflatie en toegekende indexatie sinds 2021 van Pensioenfonds Rail & OV:

Jaar Indexatie% Inflatie% Gemiste indexatie
1-1-2021 0,00%* 0,99% 0,99%
* In de Regeling SPOV is op 31 december 2020 eenmalig een fusie-indexatie van ongeveer 0,3% van uw opgebouwd pensioen toegekend.


Indexaties tot 2020

Hier ziet u een overzicht van de inflatie en toegekende indexatie sinds 2016 van SPF:

Jaar Indexatie% Inflatie% Gemiste indexatie
1-1-2020 0,00% 1,64% 1,64%
1-1-2019 0,64% 1,47% 0,83%
1-1-2018 0,16% 1,47% 1,31%
1-1-2017 0,00% 0,00% 0,00%
1-1-2016 0,00% 0,39% 0,39%


Hier ziet u een overzicht van de inflatie en toegekende indexatie sinds 2016 van SPOV:

Jaar Indexatie% Inflatie% Gemiste indexatie
1-1-2020 0,00% 1,64% 1,64%
1-1-2019 0,14% 1,47% 1,33%
1-1-2018 0,00% 1,47% 1,47%
1-1-2017 0,00% 0,00% 0,00%
1-1-2016 0,00% 0,39% 0,39%

Wanneer wel en wanneer geen indexatie?

Het bestuur beslist ieder jaar of het mogelijk is om uw pensioen te indexeren. Daarbij gelden wettelijke regels. Maar zelfs als daaraan voldaan wordt, kan het bestuur besluiten toch niet of minder te indexeren dan toegestaan, bijvoorbeeld als de economische verwachtingen daar aanleiding voor geven. We verwachten nu dat als de huidige economische trend zich voortzet, wij in een van de komende jaren de pensioenen niet kunnen verhogen.

Beleidsdekkingsgraad

Indexatie mogelijk?

Lager dan 110%

Geen verhoging mogelijk: uw pensioen stijgt niet mee met de prijzen. 

Tussen 110% en ca. 124%* 

Gedeeltelijke verhoging mogelijk: uw pensioen kan gedeeltelijk meestijgen met de prijzen.

Boven ca. 124%*

Volledige verhoging mogelijk: we mogen uw pensioen volledig mee laten stijgen met de prijzen.

*Deze stand is afhankelijk van de marktrente. We berekenen deze stand een keer per jaar conform wettelijke regels. 

Repareren van gemiste indexatie

Als de financiële positie van het pensioenfonds erg goed is, kan het bestuur besluiten om in het verleden gemiste indexatie alsnog te repareren. Dat kan echter alleen met indexatie vanaf 2016. Voor die tijd was er geen indexatiemaatstaf (nu is dat dus: het compenseren van de prijsstijgingen in Nederland) en was er formeel geen recht op indexatie. Bij ons fonds zijn er afspraken gemaakt over hoe we omgaan met het repareren van achterstanden:

  • We houden voor iedereen (ongeacht of u werkt en pensioen opbouwt of al een pensioen krijgt) individueel bij hoeveel achterstand zijn of haar pensioen heeft opgelopen door gemiste indexatie of verlagingen. We noemen dit extra indexatieruimte. Kijk op uw MijnOmgeving wat uw extra indexatieruimte is.
  • We kijken daarbij terug tot 1 januari 2016. Vóór die datum hadden we namelijk nog geen vaste maatstaf voor een indexatie (nu is dat: het percentage van de prijsstijgingen in Nederland) en was er dus officieel geen sprake van achterstanden. Ook zijn er geen achterstanden opgelopen door verlaging van de pensioenen.
  • Als het bestuur vindt dat de buffers van het pensioenfonds zo groot zijn dat het verantwoord is om opgelopen achterstanden in te lopen, zal het beschikbare bedrag evenredig worden verdeeld. Iedereen krijgt dan een gelijk percentage van zijn of haar, op dat moment geldende, individueel opgelopen achterstand als extra toeslag op het pensioen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in gelijke mate profiteert van de buffer.
  • De extra toeslag wordt alleen toegekend aan iedereen die op dat moment meedoet aan het pensioenfonds en een achterstand heeft opgelopen.
  • Die extra toeslag geldt vanaf het moment dat hij wordt toegekend en niet met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de achterstand is opgelopen. Er is geen nabetaling over het verleden.

Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren?

Voor het herstel van onze buffers zijn we vooral afhankelijk van de rente en van de beleggingsopbrengsten. De vooruitzichten daarvoor zijn onzeker. Als bestuur gaan we uit van een langzaam herstel. De verwachte wetgeving in het kader van het pensioenakkoord en de verdere invulling hiervan door sociale partners kan ook gevolgen hebben.

Indexatie
Als de huidige economische trend zich voortzet, verwachten wij in de komende jaren uw pensioen niet te kunnen indexeren.

Verlagen
Het verlagen van uw pensioen is nu niet aan de orde. Maar het kan ook tegenzitten, bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsopbrengsten of een dalende rente. In dat geval kunnen wij ook in de situatie terechtkomen dat de pensioenen verlaagd moeten worden.