Indexatiebesluit 2024


Per 1 januari 2024 wordt uw pensioen niet verhoogd. Dit komt omdat er een daling van de consumentenprijzen is vastgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat u dit mogelijk anders ervaart. Hieronder lichten we het indexatiebesluit verder toe.


Waarom wordt uw pensioen niet verhoogd?

Wij proberen elk jaar op 1 januari uw pensioen mee te laten groeien met de stijging van de consumentenprijzen van het afgelopen jaar. We kijken hierbij altijd naar de consumentprijsindex (CPI afgeleid) die is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tussen 1 oktober van het vorig jaar en 30 september van het lopende jaar. Vorig jaar stegen de prijzen flink. Wij hebben toen op 1 januari 2023 uw pensioen verhoogd met 13,53%.

Dit jaar is een bijzonder jaar. Het CBS stelde geen prijsstijging, maar juist een prijsdaling vast van 1,39% tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023. Hierdoor kunnen wij uw pensioen per 1 januari 2024 niet verhogen, ondanks dat wij er financieel wel goed voor staan.

> Bekijk hier de inflatiecijfers op de website van het CBS


Financiële situatie

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien in de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2023 is 129,4%. Bij deze beleidsdekkingsgraad hadden wij, in geval van een prijsstijging, uw pensioen normaal gesproken gedeeltelijk mee kunnen laten stijgen met de prijzen. Meer over de dekkingsgraad leest u hier.


Vragen en antwoorden over het indexatiebesluit 2024

De prijsstijging die het CBS vorig jaar vaststelde, werd voornamelijk veroorzaakt door de hoge energieprijzen. Nu de energieprijzen dalen, heeft het CBS een prijsdaling vastgesteld van 1,39%.

> Bekijk hier de inflatiecijfers op de website van het CBS

Ja, dit klopt en dit hebben wij ook onderzocht om de pensioenen te kunnen verhogen. Voor deelnemers en gepensioneerden van Rail & OV pakt deze methode echter negatief uit. Uw pensioen zou lager uitkomen dan nu. We lichten dit hieronder kort toe.

Met deze nieuwe methode van het CBS wordt de grote stijging van de energieprijzen van het afgelopen jaar over een langere periode verspreid. Dat betekent dat het inflatiecijfer van vorig jaar lager was geweest en dit jaar juist hoger. Wij hebben berekend hoeveel wij uw pensioen op basis van onze huidige financiële situatie in totaal hadden kunnen verhogen in 2023 en 2024 als wij de nieuwe CBS-methode hadden toegepast. De onderstaande tabel laat zien dat de door ons gebruikte CBS-methode het beste uitpakt voor de verhoging van uw pensioen.

tabel indexatie CBS methodes

Conclusie: de door Rail & OV gebruikte methode geeft het beste resultaat voor de verhoging van uw pensioen in 2023 en 2024.

Rail & OV houdt in het verleden gemiste verhogingen voor u bij. Omdat dit jaar een prijsdaling is vastgesteld door het CBS van 1,39%, wordt de gemiste verhoging dit jaar met datzelfde percentage verlaagd. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Ga dan vanaf begin januari naar Mijn Rail & OV en ga naar ‘Extra indexatieruimte’.

Meer uitleg over gemiste verhoging leest u hier.

Ja, dat kan. Wel gelden er strenge wettelijke regels voor het inhalen van in het verleden gemiste verhogingen. De huidige financiële situatie van Rail & OV voldoet niet aan die strenge eisen. Daarom kan Rail & OV dit jaar geen gemiste verhogingen inhalen.

Huidige pensioenregeling

Of en hoeveel we in de huidige pensioenregeling uw pensioen kunnen verhogen, hangt af van onze financiële positie (dekkingsgraad) en de ontwikkeling van de consumentenprijzen. De ontwikkeling van de financiële positie hangt af van de ontwikkeling van de rente en de beleggingsopbrengsten. De ontwikkeling van de consumentenprijzen wordt jaarlijks door het CBS gepubliceerd. De ontwikkeling van zowel de rente en beleggingen als de consumentenprijzen zijn lastig te voorspellen en afhankelijk van veel factoren.

Bij een gelijkblijvende of stijgende dekkingsgraad verwachten wij in het komende jaar uw pensioen gedeeltelijk of volledig te kunnen verhogen. Dit kunnen wij alleen doen als ook de consumentenprijzen zijn gestegen. Zijn de consumentenprijzen gedaald óf niet gestegen? Dan kunnen wij uw pensioen niet verhogen, ook niet als de financiële situatie van Rail & OV dit wel toelaat.

Het kan ook tegenzitten, bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsopbrengsten of een dalende rente. In dat geval kunnen wij in de situatie terechtkomen dat we de pensioenen niet kunnen verhogen of zelfs moeten verlagen.

Nieuwe pensioenregeling

Rail & OV gaat in de toekomst over naar een nieuwe pensioenregeling. Dat betekent dat de regels voor het verhogen en verlagen van uw pensioen gaan veranderen. We kennen in de nieuwe pensioenregeling geen indexatie en dekkingsgraad meer. Uw pensioen(uitkering) beweegt straks meer mee met de ontwikkelingen op de financiële markten. Afhankelijk van uw situatie betekent dat het volgende:

  1. Bent u nog niet met pensioen? Dan ontvangt u in de nieuwe pensioenregeling beleggingsrendement op uw pensioenvermogen. Uw pensioenvermogen kan hierdoor sneller hoger worden. Gaat het slecht met de economie? Dan kan uw pensioenvermogen ook lager worden.
  2. Bent u al met pensioen en ontvangt u een pensioenuitkering? Dan wordt uw uitkering in goede economische tijden hoger. Is er sprake van slechte economische tijden? Dan streeft Rail & OV ernaar om uw pensioenuitkering zo veel mogelijk stabiel te houden.

Het kan zijn dat een deel van de dekkingsgraad (overschot) beschikbaar is om uit te delen op het moment dat we overgaan naar de nieuwe pensioenregeling. Hoe dit eventuele overschot wordt uitgedeeld, wordt door het bestuur van Rail & OV besloten en is afhankelijk van verschillende factoren.

Nadat uw pensioen is omgerekend naar pensioenvermogen in de nieuwe pensioenregeling kan de hoogte van uw pensioen dus op- en neer gaan. Hiervoor gaan algemene regels gelden, waardoor het bestuur niet meer jaarlijks hoeft te besluiten of uw pensioen wel of niet wordt verhoogd of verlaagd. Over de regels die hiervoor straks gelden, hoort u later meer. Meer informatie over de nieuwe pensioenregeling vindt u op railov.nl/het-nieuwe-pensioen.