Premie betalen en wijze van afdracht


Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer heeft z’n goede naam mede te danken aan het evenwichtige premiebeleid. Hoeveel pensioenpremie betaalt u voor uw medewerkers, hoe draagt u de premie af, en wat gebeurt er als te laat bent met betalen? Belt u bij andere vragen over de premie gerust.


Uitleg over de pensioengrondslag

De premie wordt berekend over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag voor de premie is het pensioengevend inkomen minus de franchise. Het maximaal pensioengevend inkomen per jaar is € 137.800 x parttimepercentage. Mochten er veranderingen in uw arbeidsvoorwaarden zijn die gevolgen hebben voor het pensioengevend inkomen, geeft u die dan direct aan ons door.


Berekening van de premie

Dat hangt af van welke premievariant u hebt gekozen. Dit zijn voor 2024 de premiepercentages van de pensioengrondslag:

Regeling A Regeling C Regeling D
Premie 26,8% over pensioengrondslag 25% over pensioengrondslag 29,5% over pensioengrondslag
Franchise € 17.545 € 17.545 € 18.347
Opbouw 1,875% 1,749% 1,875%

Voor iedereen geldt naast de vaste premie verder een premie van € 110 per jaar voor het Anw-hiaat. Ook wordt er een WIA-excedentpremie geheven van 1% van het verschil tussen het pensioengevend inkomen en het maximum jaarloon van € 71.628,84 (2024).


De werkgevers- en de werknemersbijdrage

De verhouding tussen de werkgevers- en de werknemersbijdrage wordt in uw cao of in het arbeidsvoorwaardenoverleg bepaald. Rail & OV staat hier buiten. 


De premie kan afwijken

Als een (nieuwe) organisatie Rail & OV zwaarder belast dan tot dan gebruikelijk is, kan de premie afwijken. Dit kan het gevolg zijn van bepaalde componenten in de arbeidsvoorwaarden of van bijvoorbeeld een sterke groei. Het bestuur kan de premie voor die organisatie dan verhogen of haar een extra koopsom in rekening brengen. 


Het proces van premieafdracht

Als werkgever maakt u de premie maandelijks over naar bankrekening NL87 ABNA 0218 4727 73 t.n.v. Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer te Utrecht. Doet u dit voor de laatste dag van de loonperiode waarop de premie betrekking heeft. U ontvangt geen voorschotnota of overzicht. U stelt zelf de pensioenpremie per maand vast. Per e-mail sturen we u een Excelformulier waarmee u de berekende premie aan ons doorgeeft, ook weer iedere maand en via e-mail. Na afloop van het kalenderjaar stellen we een eindafrekening op. 


Boetebeleid bij te late premiebetaling

Bent u te laat, dan krijgt u een boeterente opgelegd van 1% per maand over het achterstallige bedrag met een minimum van € 205 (2024) per opgelegde boeterente.