Dinsdagavond 30 mei vindt er onderhoud plaats aan Mijn Rail & OV. Mogelijk kunt u tijdens de werkzaamheden even niet inloggen. Onze excuses voor het ongemak.

Welke premie betaal ik en hoe gaat de afdracht?

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer heeft z’n goede naam mede te danken aan het evenwichtige premiebeleid. Hoeveel pensioenpremie betaalt u voor uw medewerkers, hoe draagt u de premie af, en wat gebeurt er als te laat bent met betalen? Belt u bij andere vragen over de premie gerust.

Wat is de pensioengrondslag?

De premie wordt berekend over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag voor de premie is het pensioengevend inkomen minus de franchise. Het maximaal pensioengevend inkomen per jaar is € 128.810 x parttimepercentage. Mochten er wijzigingen in uw arbeidsvoorwaarden zijn die gevolgen hebben voor het pensioengevend inkomen, geeft u die dan direct aan ons door.

Hoe wordt de premie berekend?

Dat hangt af van welke premievariant u hebt gekozen. Dit zijn voor 2023 de premiepercentages van de pensioengrondslag:

Regeling A
Premie 25,5% over pensioengrondslag
Franchise € 16.322
Opbouw 1,671%
Regeling C
Premie 22% over pensioengrondslag
Franchise € 16.322
Opbouw 1,442%
Regeling D
Premie 29,5% over pensioengrondslag
Franchise € 17.069
Opbouw 1,836%

Voor iedereen geldt naast de vaste premie verder een premie van € 110 per jaar voor het Anw-hiaat. Ook wordt er een WIA-excedentpremie geheven van 0,75% van het verschil tussen het pensioengevend inkomen en het maximum jaarloon van € 66.956,94 (2023).

Wat is de werkgevers- en de werknemersbijdrage?

De verhouding tussen de werkgevers- en de werknemersbijdrage wordt in uw cao of in het arbeidsvoorwaardenoverleg bepaald. Rail & OV staat hier buiten. 

Kan de premie afwijken?

Ja, als een (nieuwe) onderneming Rail & OV zwaarder belast dan tot dan gebruikelijk is. Dit kan het gevolg zijn van bepaalde componenten in de arbeidsvoorwaarden of van bijvoorbeeld een sterke groei. Het bestuur kan de premie voor die onderneming dan verhogen of haar een extra koopsom in rekening brengen. 

Hoe verloopt het proces van premieafdracht?

Als werkgever maakt u de premie maandelijks over naar bankrekening NL87 ABNA 0218 4727 73 t.n.v. Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer te Utrecht. Doet u dit uiterlijk op de laatste dag van de loonperiode waarop de premie betrekking heeft. U ontvangt geen voorschotnota en specificatie, en stelt zelf de pensioenpremie per maand vast. Per e-mail sturen we u een Excelformulier waarmee u de berekende premie aan ons doorgeeft, ook weer iedere maand en via e-mail. Na afloop van het kalenderjaar stellen we een eindafrekening op. 

Wat is het boetebeleid bij te late premiebetaling?

Bent u te laat, dan krijgt u een boeterente opgelegd van 1% per maand over het achterstallige bedrag met een minimum van € 192 (2023) per opgelegde boeterente.