Voorwaardelijk pensioen SPOV 2020

Wat is voorwaardelijk pensioen?

Bij voorwaardelijk pensioen bestaat het totale pensioen uit een regulier deel en een voorwaardelijk deel. Het voorwaardelijke pensioendeel is aanvullend. Het komt bovenop het reguliere pensioen dat u opbouwt. Zolang het voorwaardelijk pensioen (overgangsrecht) nog niet is ingekocht, is het geen pensioen en heeft u hierop nog geen recht. Inkoop van het overgangsrecht vindt alleen plaats wanneer er voldoende financiële middelen bestemd voor het overgangsrecht zijn. Meer uitleg over het voorwaardelijk pensioen leest u artikel 20.9 ‘Wat geldt voor de inkoop van overgangsrecht (VPL) in de SPOV regeling?’ van het pensioenreglement. Het pensioenreglement vindt u op onze website railov.nl.

Wanneer is het voorwaardelijk recht ontstaan?

Het voorwaardelijke deel is in 2006 ontstaan. Toen is door veranderingen in de wet het prepensioen afgeschaft. De werkgevers en de vakbonden hebben in 2006 afspraken gemaakt om het wegvallen van het prepensioen voor werknemers te compenseren. Deze compensatie gebeurt met het voorwaardelijk pensioen. Deze regeling wordt ook wel overgangsrecht genoemd. Dit overgangsrecht (het voorwaardelijk pensioen) geldt alleen voor mensen die al op 31 december 2005 pensioen opbouwden bij SPOV (tegenwoordig Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer) en die voldeden aan de toen geldende voorwaarden. Wie na 31 december 2005 is gestart met pensioen opbouwen heeft geen voorwaardelijk deel, alleen het reguliere deel.

Waarom wordt mijn voorwaardelijk pensioen aangepast?

De lage rente van de afgelopen jaren en de gevolgen van de Corona-crisis zorgen ervoor dat er minder geld in kas is dan in 2006 was voorzien. Daarom hebben de vakbonden en de werkgevers moeten besluiten om het voorwaardelijk deel van uw pensioen aan te passen. Dat betekent dat u vanuit het overgangsrecht minder aanvullend pensioen ontvangt.

Wordt mijn hele pensioen aangepast?

Nee, het gaat alleen om het deel voorwaardelijk pensioen (ook wel bekend als overgangsrecht). Uw AOW en uw ouderdomspensioen blijven onveranderd.

We zijn vorig jaar toch ook al gekort. Waarom nu weer?

Op 1 december 2019 is het voorwaardelijk pensioen met 12% verlaagd. Eind november 2019 hebben deelnemers met een voorwaardelijk VPL recht daarover een brief ontvangen. In die brief was opgenomen dat vakbonden en werkgevers een verdere aanpassing niet konden uitsluiten. De aanhoudend lage rente en de gevolgen van de Corona-crisis hebben ervoor gezorgd dat er nu nog steeds niet voldoende geld in kas is om het voorwaardelijk pensioen volledig toe te kennen. Daarom hebben de vakbonden en de werkgevers opnieuw moeten besluiten om het voorwaardelijke deel van uw pensioen bij te stellen.

Komt er in de toekomst nog een aanpassing op het voorwaardelijk pensioen?

Eind 2020 stopt het overgangsrecht dat sinds 2006 voor u geldt. Het voorwaardelijk pensioen wordt per 1 december 2020 definitief aan u toegekend. Dit betekent dat het vanaf die datum ingekocht is en onderdeel uitmaakt van het reguliere pensioen dat u heeft opgebouwd. Er zal hierna dus geen aanpassing van het voorwaardelijk recht meer plaatsvinden.

Wie beslist er over de aanpassing van het voorwaardelijk pensioen?

Werkgevers en de vakbonden beslissen hierover. Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer voert de pensioenregeling uit.

Wanneer wordt mijn voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk?

  • Bouwt u pensioen op? Dan wordt het voorwaardelijk pensioen toegekend als u uit dienst treedt, met pensioen gaat of op 1 december 2020. Na de toekenning is het voorwaardelijk recht een onderdeel van uw reguliere pensioen.
  • Bent u een ex-partner? Dan wordt het voorwaardelijk pensioen toegekend als uw ex-partner uit dienst treedt, met pensioen gaat, overlijdt of op 1 december 2020.

Hoe werkt het voorwaardelijk pensioen?

Namens de sociale partners wordt de overgangsregeling uitgevoerd. Deze regeling is alleen voor een beperkte groep deelnemers die al op 31 december 2005 deelnemer waren en die voldeden aan de toen geldende voorwaarden. Aan deze groep werknemers wordt extra pensioen toegekend. Voor deze overgangsregeling wordt apart premie geïnd. Daarmee wordt een vermogen gevormd dat gescheiden is van het vermogen van Pensioenfonds Rail & OV (het pensioenfonds). De financiering van het voorwaardelijk pensioen (overgangsrecht) vindt dus niet plaats vanuit het vermogen van het pensioenfonds. Het extra pensioen wordt toegekend bij pensioeningang of bij ontslag maar op zijn laatst op 1 december 2020. Het voorwaardelijk pensioen kan alleen worden ingekocht wanneer er voldoende financiële middelen bestemd voor het overgangsrecht zijn.

Heeft het zin om bezwaar te maken?

U kunt geen bezwaar maken. Dit besluit gaat over het voorwaardelijk pensioen. Over het voorwaardelijke deel van uw pensioen hebben de werkgevers en de vakbonden in 2006 aparte afspraken gemaakt. Een belangrijke afspraak is dat u dit aanvullende pensioen alleen kunt ontvangen als er voldoende geld is om het uit te keren. Werkgevers en vakbonden beslissen hierover.

Waar kan ik vinden hoeveel pensioen ik heb opgebouwd?

  • Bouwt u pensioen op? De hoogte van uw totale pensioen kunt u bekijken via Mijn Rail & OV. Vanaf 4 december 2020 is het reguliere pensioendeel en het aangepaste voorwaardelijke pensioendeel bij elkaar opgeteld.
  • Bent u ex-partner? Kijk op uw eerstvolgende pensioenoverzicht (UPO). Begin 2021 sturen wij u ook een overzicht na verlaging van het voorwaardelijk pensioen.

Waarom zie ik in Mijn Rail & OV het voorwaardelijk recht niet meer staan?

Tot 1 december 2020 zag u in Mijn Rail & OV uw reguliere pensioen inclusief het voorwaardelijke pensioen. De hoogte van het voorwaardelijke pensioen was wel apart vermeld.

Vanaf 1 december 2020 ziet u in Mijn Rail & OV nog steeds uw reguliere pensioen inclusief het ingekochte voorwaardelijke pensioen. De hoogte van het voorwaardelijk pensioen wordt echter niet meer apart vermeld. Per 1 december 2020 is dit deel van uw pensioen niet meer voorwaardelijk. Het is definitief aan toegekend.

Waar zie ik de hoogte van mijn voorwaardelijk pensioen?

In uw pensioenoverzicht 2020 op Mijn Rail & OV. Uw voorwaardelijk pensioen (vóór de aanpassing van december 2020) staat op uw pensioenoverzicht 2020. Uw voorwaardelijk pensioen vindt u onder het kopje ‘Welk pensioen kunt u verwachten’ op uw pensioenoverzicht. Ook het voorwaardelijk partnerpensioen staat in uw pensioenoverzicht.

Het pensioenoverzicht 2020 kijkt naar de hoogte van uw pensioen op 31 december 2019. Als u de verlaging van december 2020 eraf haalt, weet u welk bedrag aan voorwaardelijk pensioen wordt omgezet in extra ouderdomspensioen.

Zie ik het voorwaardelijk recht terug in het pensioenoverzicht 2021 (alleen voor deelnemers met opbouw)?

Nee. Het pensioenoverzicht 2021 kijkt naar de hoogte van uw pensioen op 31 december 2020. Het voorwaardelijk pensioen wordt per 1 december 2020 definitief aan u toegekend. Dit betekent dat het op die datum ingekocht is en onderdeel uitmaakt van het reguliere pensioen dat u heeft opgebouwd. Wilt u weten hoe hoog uw voorwaardelijk recht was (voor de aanpassing van december 2020) kijkt u dan in het pensioenoverzicht van 2020. U vindt deze op Mijn Rail & OV. In het pensioenoverzicht 2020 staat het voorwaardelijke pensioen (vóór de aanpassing van december 2020) onder het kopje ‘Welk pensioen kunt u verwachten’.

Vragen?

Wanneer u meer vragen heeft over de financiering van het voorwaardelijk pensioen, neemt u dan contact op met Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer. Wij beantwoorden uw vragen, zo nodig in overleg met uw werkgever.