Hoe we beleggen


Ons beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer is gericht op het behalen van een optimaal beleggingsresultaat. We houden rekening met de langetermijnhorizon die het pensioenfonds heeft. Bij het realiseren van de beleggingsdoelstelling gaan we uit van een aantal beginselen: de investment beliefs. Deze overtuigingen gaan onder andere over de werking van de economie en financiële markten. De doelstelling en de beliefs vormen het raamwerk voor de beslissingen die we nemen. De beliefs bieden houvast en voorkomen ad hoc beleid.


Ons beleggingsbeleid

We bekijken eerst welke risico’s het pensioenfonds wil en kan lopen. Dit noemen we een risicoprofiel. Factoren die een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van het risicoprofiel zijn onder andere de samenstelling van het deelnemersbestand, de indexatieambitie en de inkomsten uit de pensioenpremies. We vragen bij de deelnemers en de sociale partners naar hun voorkeuren. Ook houden we rekening met de eisen die De Nederlandsche Bank stelt aan onze dekkingsgraad. Het vastgestelde risicoprofiel is het uitgangspunt van het beleggingsbeleid.

Bij de bepaling van dit beleid maken we verder gebruik van een zogenaamde Asset Liability Management-studie (ALM-studie). In deze ALM-studie maken we lange termijn berekeningen van de beleggingen (assets) en de pensioenverplichtingen (liabilities). Zo wordt inzichtelijk wat het effect is van bijvoorbeeld het verhogen van het percentage aandelen in de portefeuille. Als we meer in aandelen beleggen zal het rendement naar verwachting stijgen, maar nemen ook de risico’s toe.

Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s. Maatschappelijke verantwoordelijkheid speelt ook een belangrijke rol in ons beleggingsbeleid. Daarin promoten we ecologische en sociale kenmerken. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensen- en arbeidsrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden.

Lees hier meer over Verantwoord beleggen


Hoe beheersen we risico's?

Als pensioenbelegger nemen we bewust risico’s om rendement te kunnen behalen. Maar daarbij spannen we ons wel in om risico’s zo goed mogelijk te beheersen. We spreiden de risico’s door te beleggen in diverse beleggingscategorieën met verschillende eigenschappen. We willen voorkomen dat ons beleggingsrendement sterk lijdt als het met een bepaalde beleggingscategorie, in een bepaalde bedrijfstak of in een bepaald land slechter gaat. We besteden ook veel aandacht aan de beheersing van complexere risico’s, zoals het valutarisico en het renterisico.

Doordat we wereldwijd beleggen, lopen we een zogenaamd valutarisico. Als we bijvoorbeeld beleggen in een Amerikaans bedrijf en de dollar daalt in waarde, dan zal de zwakkere dollar het rendement in euro’s op dit Amerikaanse aandeel negatief beïnvloeden. Om dit te voorkomen, sluiten we contracten met andere partijen die ons gedeeltelijk beschermen tegen valutarisico’s.

De rentestand heeft niet alleen invloed op de waarde van onze beleggingen, maar ook op de financiële buffer die we moeten aanhouden voor toekomstige pensioenen (onze verplichtingen). Bij een lagere rente stijgen de verplichtingen en daalt de dekkingsgraad. Daarom dekken we een deel van het risico af door gebruik te maken van financiële producten. Met al deze effecten houden we zoveel mogelijk rekening bij de inrichting van onze beleggingsportefeuille.