Document

Transitieplan voor route naar nieuwe pensioenregeling gereed

Transitieplan voor route naar nieuwe pensioenregeling gereed Gepubliceerd op 17/11/2023

De Wet toekomst pensioenen is ingegaan op 1 juli 2023. Alle pensioenregelingen in Nederland moeten worden aangepast aan deze nieuwe wet. De sociale partners en pensioenfonds Rail & OV hebben al flinke stappen gezet en hebben nu een transitieplan gemaakt.

Is er nu overeenstemming over de nieuwe pensioenafspraken bij Rail & OV?

Ja, bij Rail & OV hebben de sociale partners in oktober 2023 overeenstemming bereikt over de nieuwe pensioenregeling. De achterbannen van de werkgevers en de werknemersverenigingen hebben met de nieuwe pensioenafspraken ingestemd.

Zijn de gepensioneerden hierin ook meegenomen?

Ja, die zijn ook meegenomen. Gepensioneerden zijn weliswaar geen onderdeel van de sociale partners van Rail & OV, maar er zijn ook veel gepensioneerden aangesloten bij de verschillende vakbonden. En ook zij hebben meegedaan aan de ledenraadpleging. Verder is het zo dat de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel (BGV) gebruik heeft gemaakt van het wettelijk hoorrecht om de stem van gepensioneerden te vertegenwoordigen. En ook zij hebben een positief oordeel gegeven over de afspraken die zijn gemaakt.

Hoe zijn de afspraken vastgelegd?

De sociale partners hebben een transitieplan opgesteld, waarin de afspraken over én de route naar de nieuwe pensioenregeling worden beschreven.

Wat is een transitieplan?

Het transitieplan is een wettelijk verplicht plan dat de sociale partners hebben gemaakt en dat de basis vormt voor de nieuwe pensioenregeling bij Rail & OV. In dit plan staan onder meer de keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de transitie naar de nieuwe pensioenregeling. Ook wordt in het transitieplan beschreven hoe het collectieve pensioenvermogen van het pensioenfonds bij verschillende dekkingsgraden op hoofdlijnen wordt verdeeld in persoonlijke pensioenvermogens voor alle deelnemers en gepensioneerden.

Wat doet het pensioenfonds Rail & OV met het transitieplan?

De sociale partners hebben het transitieplan voorgelegd aan pensioenfonds Rail & OV. Rail & OV toetst het plan, waarbij in het bijzonder gekeken wordt of de afspraken uitvoerbaar zijn en evenwichtig voor alle generaties binnen het pensioenfonds.

Wanneer gaat de nieuwe pensioenregeling nu in bij Rail & OV?

Het streven was om per 1 januari 2025 over te gaan naar de nieuwe pensioenregeling. Dit streven laten we nu los. We nemen meer tijd om de overgang zorgvuldig en verantwoord te realiseren. De afspraken die gemaakt zijn met de sociale partners over de nieuwe pensioenregeling blijven volledig intact. Goed om hierbij te weten is dat de sociale partners een afspraak hebben gemaakt dat er alleen wordt overgegaan naar de nieuwe regeling als de dekkingsgraad goed genoeg is om iedereen te geven wat ze al hebben opgebouwd of krijgen uitgekeerd in de huidige regeling.

Waar kan ik het transitieplan vinden?

U vindt de samenvatting van het transitieplan hier.

Het volledige transitieplan vindt u hier.

Let op: het transitieplan is in oktober 2023 vastgesteld. Daarom wordt 1 januari 2025 als streefdatum genoemd.


Op onze website vindt u steeds de actuele informatie over de nieuwe pensioenregeling. We houden u op de hoogte.