None

Voorkomen van verlagen uitkeringen door solidariteitsreserve


Sociale partners hebben gekozen voor een solidaire pensioenregeling. In deze nieuwe pensioenregeling krijgt iedereen een persoonlijk pensioenvermogen. Daarnaast is er in de nieuwe pensioenregeling ook een verplicht, gezamenlijk vermogen. We noemen dit de solidariteitsreserve. Dit is een collectief vermogen waarmee het pensioenfonds in belangrijke mate financiële tegenvallers kan compenseren voor deelnemers en gepensioneerden. Een voorbeeld hiervan is het voorkomen van verlaging van pensioenuitkeringen in economisch slechte tijden.


Wat zegt de wet over de solidariteitsreserve?

De Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) verplicht de sociale partners om vooraf duidelijk vast te leggen wat de bedoeling is van de solidariteitsreserve en welke spelregels dan gelden. Daarbij stelt de wetgever een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • De solidariteitsreserve kan worden gefinancierd door pensioenpremies en met beleggingsrendementen.
  • De solidariteitsreserve mag niet hoger zijn dan 15% van het totale vermogen van een pensioenfonds. Deze grens is gesteld om te voorkomen dat het pensioenfonds teveel geld vasthoudt dat ook kan worden ingezet om de pensioenen te verhogen.
  • De solidariteitsreserve mag niet negatief worden. Hiermee wordt voorkomen dat er schulden zijn die door jongere generaties moeten worden gedragen.


Sociale partners kiezen voor voorkomen van verlagen uitkeringen

De sociale partners van Rail & OV hebben afgesproken dat zij de solidariteitsreserve willen inzetten om verlagingen van pensioenuitkeringen zoveel mogelijk te voorkomen. Uit uitgebreid onderzoek kwam naar voren dat het zoveel mogelijk voorkomen van verlagingen van pensioenuitkeringen de meest effectieve inzet is. De solidariteitsreserve wordt bij de start van de nieuwe pensioenregeling gevormd uit de buffer die er is op het moment van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. De mate waarin deze reserve kan worden gevuld is afhankelijk van de hoogte van de dekkingsgraad van dat moment. Zolang de solidariteitsreserve niet volledig is gevuld, is er een periodieke bijdrage van deelnemers vanaf waarschijnlijk 49 jaar en pensioengerechtigden. Er wordt gekozen om op een evenwichtige wijze gebruik te maken van de solidariteit in het pensioenfonds.

NPR solidariteit