None

Kenmerken van de nieuwe conceptpensioenregeling


De sociale partners in de sector Rail & OV hebben in oktober 2023 overeenstemming bereikt over de nieuwe pensioenregeling. Deze conceptpensioenregeling is gebaseerd op de kaders zoals gesteld in de Wet Toekomst Pensioenen en sluit aan bij de uitgangspunten die zijn vastgesteld door sociale partners. De achterbannen van de werkgevers en de werknemersverenigingen hebben met de nieuwe pensioenafspraken ingestemd. Aan de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel (BGV) is hoorrecht verleend. Ook zij hebben ingestemd met de nieuwe pensioenafspraken. Het verantwoordingsorgaan van Rail & OV brengt nog advies uit over de pensioenafspraken.

Hieronder zetten we uiteen waarom is gekozen voor de solidaire pensioenregeling, wat hetzelfde blijft in de nieuwe pensioenregeling en vergelijken wij op hoofdlijnen een aantal herkenbare elementen uit de huidige pensioenregeling en de nieuwe conceptpensioenregeling.


De keuze voor de solidaire pensioenregeling

De sociale partners van Rail & OV hebben gekozen voor de solidaire pensioenregeling. De belangrijkste argumenten van sociale partners voor deze keuze zijn:

 • De solidaire regeling biedt de meeste mogelijkheden om de sterke elementen van de huidige regeling te behouden.
 • De solidaire regeling sluit het meest aan op de wensen van de werknemers in de sectoren rail en openbaar vervoer.
 • De solidaire regeling legt meer de nadruk op het samen beleggen en samen risico’s delen.
 • De solidariteitsreserve in de solidaire regeling geeft betere mogelijkheden om financiële tegenvallers samen op te vangen.


Wat blijft hetzelfde?

Veel van de goede elementen uit de huidige pensioenregeling van Rail & OV blijven behouden.

 • Pensioen blijft een arbeidsvoorwaarde, naast de AOW die blijft bestaan.
 • Het ouderdomspensioen blijft levenslang.
 • Partner, wezen-en arbeidsongeschiktheidspensioen blijven.
 • Meerdere premievarianten blijven mogelijk conform de huidige regeling.
 • Het pensioenfonds blijft alle premies beleggen.
 • Het pensioenfonds blijft rekening houden met de stijgende levensverwachting.
 • De deelnemer behoudt dezelfde keuzemogelijkheden bij pensionering.
 • Het pensioenfonds werkt zonder winstoogmerk en tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Werkgevers en vakbonden blijven samen zorgen voor een goed pensioen voor later.


Vergelijking op hoofdlijnen tussen de huidige en nieuwe conceptpensioenregeling

In de tabel hieronder vergelijken wij een aantal herkenbare elementen uit de huidige en de nieuwe conceptpensioenregeling.

Onderwerp Huidige pensioenregeling Nieuwe conceptpensioenregeling
Premie U en uw werkgever leggen premie in. Het pensioenfonds kent vier varianten wat betreft premiehoogte. Uw werkgever kiest een variant. De hoogte van de premie is vastgelegd in de cao van het bedrijf waar u werkt. De hoogte van de premie bepaalt de hoogte van uw pensioenopbouw. U en uw werkgever leggen premie in. Het pensioenfonds kent vier varianten wat betreft premiehoogte. Uw werkgever kiest een variant. De hoogte van de premie is vastgelegd in de cao/arbeidsvoorwaarden van het bedrijf waar u werkt. De premie gaat naar uw persoonlijk pensioenvermogen.
Pensioenuitkering U krijgt een levenslange pensioenuitkering van uw pensioenfonds. De pensioenuitkering is variabel. U krijgt een levenslange pensioenuitkering van uw pensioenfonds. De pensioenuitkering wordt meer variabel.
Ouderdomspensioen U bouwt een pensioenaanspraak op voor later. U bouwt een persoonlijk pensioenvermogen op waar uw pensioenuitkering later op wordt gebaseerd.
Partnerpensioen U bouwt een pensioenaanspraak op voor uw partner voor het geval u overlijdt. Uw partner krijgt een percentage van het bereikbare ouderdomspensioen. Er is een aanvullende Anw-hiaatverzekering. Voor pensioendatum:
U bouwt geen pensioenaanspraak op, maar u heeft een regeling voor het geval u overlijdt. Het maakt niet uit hoe lang u in dienst bent.
Uw partner krijgt een percentage van uw pensioengevend salaris. Het partnerpensioen dat u in de huidige pensioenregeling al heeft opgebouwd, blijft voor uw partner behouden. Er is een aanvullende Anw-hiaatverzekering.
Na pensioendatum:
U kiest samen met uw partner bij pensioneren voor een partnerpensioen. De hoogte daarvan is gebaseerd op uw persoonlijk pensioenvermogen.
Wezenpensioen Wezen krijgen een pensioen tot 21 jaar. Wezen krijgen een pensioen tot 25 jaar.
Arbeidsongeschiktheid U bouwt pensioen op tijdens arbeidsongeschiktheid. Uw pensioenfonds betaalt de premie. Voor deelnemers met een inkomen boven de WIA-loongrens is er een aanvullende uitkering van het pensioenfonds (het WIA-excedentpensioen). Dit blijft ongewijzigd: u bouwt pensioen op tijdens arbeidsongeschiktheid. Uw pensioenfonds betaalt de premie. Voor deelnemers met een inkomen boven de WIA-loongrens is er een aanvullende uitkering van het pensioenfonds (het WIA-excedentpensioen).
Beleggen Het pensioenvermogen wordt collectief belegd door het pensioenfonds. Het pensioenvermogen wordt collectief belegd door het pensioenfonds. Er wordt bij het beleggen rekening gehouden met verschillende leeftijdsgroepen. Voor jonge mensen wordt een hoger rendement nagestreefd en daarom wordt er voor hen meer risico genomen bij het beleggen dan voor ouderen. Rendementen kunnen daardoor verschillen per leeftijdsgroep. De rendementen worden toegevoegd aan het persoonlijk pensioenvermogen van deelnemers en pensioengerechtigden.
Indexatie/dekkingsgraad De financiële positie van het pensioenfonds komt tot uitdrukking in de dekkingsgraad. Als het pensioenfonds er financieel goed voor staat, dan wordt uw pensioen verhoogd. In slechte economische tijden kan uw pensioen worden verlaagd. In de nieuwe pensioenregeling ontvangt u beleggingsrendement op uw pensioenvermogen. We kennen geen indexatie en dekkingsgraad meer. Bent u al met pensioen? Uw pensioenfonds streeft ernaar om uw uitkering stabiel te houden in slechte economische tijden.
Pensioenoverzicht U ontvangt een pensioenoverzicht waarin u ziet hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd en wat u kunt bereiken op uw pensioenleeftijd. U krijgt inzicht in uw persoonlijk pensioenvermogen en hoe dit zich ontwikkelt. Ook krijgt u een verwachting van hoeveel pensioen u later hiervoor kunt krijgen op uw pensioenleeftijd.
Keuzemogelijkheden U bepaalt zelf met welke leeftijd u met pensioen gaat. Het pensioenfonds biedt u een aantal keuzemogelijkheden. U bepaalt zelf met welke leeftijd u met pensioen gaat. Dit kan conform de nieuwe wetgeving vanaf 10 jaar voor uw AOW-leeftijd. Het pensioenfonds biedt u een aantal keuzemogelijkheden.