Uitleg pensioen bij arbeidsongeschiktheid


Ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft gevolgen voor de opbouw van uw pensioen. Houd u rekening met een lager te bereiken ouderdomspensioen en partnerpensioen. Hoe het precies zit met uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid leest u hier.


Pensioenopbouw in de eerste twee jaar ziekte

In de eerste twee jaar dat u ziek bent, ontvangt u salaris van uw werkgever. Wettelijk is dat minimaal 70% van uw oude salaris. In uw cao ziet u hoe dat in uw bedrijf is geregeld. Uw pensioenopbouw gaat in die periode gewoon door.


Pensioenopbouw na twee jaar ziekte

Na twee jaar ziekte heeft u recht op een uitkering volgens de wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA bestaat weer uit twee soorten uitkeringen. De WGA is voor mensen die - in de toekomst - nog wel kunnen werken, de IVA voor mensen die dit niet meer kunnen. Bent u tijdens uw deelname aan de pensioenregeling bij Rail & OV arbeidsongeschikt geworden? Dan blijft u tijdens uw arbeidsongeschiktheid pensioen opbouwen voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. Uitgangspunt voor dit deel van de pensioenopbouw is 70% van uw laatste salaris voordat u ziek werd als u een WGA-uitkering ontvangt. Ontvangt u een IVA-uitkering? Dan is dit percentage 75%.


Arbeidsongeschiktheidspensioen: een aanvulling op uw uitkering

U krijgt een aanvulling op uw WGA- of IVA-uitkering als u tijdens uw deelname aan de pensioenregeling bij Rail & OV arbeidsongeschikt bent geworden én uw pensioengevend inkomen voor ziekte boven de de maximale jaarloongrens van € 71.628,84 (2024) ligt. De hoogte van de uitkering van dit arbeidsongeschiktheidspensioen verandert bij een verhoging of verlaging van deze jaarloongrens. Bij een IVA-uitkering is het arbeidsongeschiktheidspensioen 75% van het pensioengevend inkomen boven de jaarloongrens. Bij een WGA-uitkering is dit 70%, vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage.


Rekenvoorbeeld premievrije pensioenopbouw

Uw eerste ziektedag was 1 april 2019. In 2018 bedroeg uw werkelijk pensioengevend inkomen € 50.000,-. Vanaf 1 april 2021 heeft u recht op een WGA-uitkering. Uw deeltijdpercentage op 31 maart 2019 was 80%. UWV heeft een arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld tussen 80-100%.
Berekening: 70% van € 50.000 = € 35.000.
(€ 35.000 -/- € 15.000 (voorbeeldfranchise)) x 80% = € 16.000. Dit betekent dat u vanaf 1 april 2021 premievrije opbouw krijgt over maximaal € 16.000. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de voorwaarden in de regeling.


Uw arbeidsongeschiktheidsklasse verandert

Bent u in dienst en verandert uw arbeidsongeschiktheidsklasse? Dan krijgen wij dit door van het UWV en verwerken wij dit in uw aanspraken. Bent u uit dienst en verandert uw arbeidsongeschiktheidsklasse? Dan krijgen wij dit ook door van het UWV. Wij verwerken alleen een verlaging van de arbeidsongeschiktheidsklasse. Verhoging van de arbeidsongeschiktheidsklasse verwerken wij niet.


Meer informatie in onze brochure en reglement

Lees meer over arbeidsongeschiktheid en pensioen in onze brochure 'Ik word arbeidsongeschikt' en ons pensioenreglement. Beide zijn te vinden op onze documentenpagina.