Inloggen als werkgever

Wachtwoord vergeten?
Bel of mail uw contactpersoon.

Privacy Statement Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer

Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij behandelen uw gegevens daarom vertrouwelijk en houden ons aan de bepalingen zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit betekent dat uw persoonsgegevens door ons met veel aandacht en nauwkeurig worden verwerkt. Uw gegevens gebruiken wij slechts voor vastgestelde, uitdrukkelijk omschreven en toegestane doeleinden. 


Wat zijn persoonsgegevens en wat verstaan wij onder verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een bepaalde persoon zijn te herleiden. Het kan gaan om de naam en contactgegevens van een persoon en elk ander gegeven dat is gekoppeld of kan worden gekoppeld aan een persoon. Bijvoorbeeld iemands adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum en inlogcodes.

Onder de verwerking van persoonsgegevens verstaan wij alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. Voorbeelden hiervan zijn: verzamelen, ordenen en opslaan. Maar ook afschermen, wissen en vernietigen vallen onder die handelingen. 


Wie is Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer?

Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer is gevestigd op de Arthur van Schendelstraat 850, 3511 ML Utrecht.

Wij voeren de pensioenen uit voor de werknemers die via hun werkgever zijn aangesloten bij ons.


Onze rol bij de verwerking van uw gegevens

Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van u of uw werkgever ontvangen. Wij bepalen de doeleinden en middelen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de eisen van de wet.

Het kan zijn dat wij één of meerdere verwerkers van persoonsgegevens hebben aangesteld. Dat is een partij die ons helpt bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Een voorbeeld daarvan is SPF Beheer B.V. Die partijen verwerken de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid. Wij garanderen dat onze verwerkers u dezelfde bescherming bieden en rechten toekennen als wij zelf doen.


Welke gegevens verwerken wij?

Bij aanmelding tot een pensioenfonds is het noodzakelijk om contactgegevens (o.a. NAW) en pensioengegevens (o.a. geboortedatum, geslacht, BSN, gegevens van uw partner, fonds en regeling) te verzamelen. 


Voor welke doelen verwerken wij uw gegevens?

Als u informatie aanvraagt via onze website, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doelen:  

 • om contact met u te kunnen opnemen;

 • om u informatie te sturen;

 • om fysieke afspraken met u te maken;

 • voor de uitvoering van uw pensioenregeling;

 • om betalingen te doen, vorderingen te innen en het in handen stellen van derden daarvan;

 • om geschillen, vragen of (fraude)onderzoeken (waaronder juridische procedures) te behandelen;

 • om wettelijke bepalingen uit te voeren of toe te passen. 


Wat leggen wij nog meer vast? 

Wij leggen vast wat wij met u afspreken en gebruiken contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn voorbeelden van contactmomenten die we registreren:

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen;

 • telefoongesprekken;

 • chats.


Wilt u geen informatie, reclame of andere boodschappen ontvangen van het Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer? Dan kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van het Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer. Meer informatie daarover vindt u in het onderstaande hoofdstuk: ‘Uw privacy rechten’. 


Tot slot is het Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer in sommige gevallen verplicht om uw identiteit vast te stellen. Dit geldt bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van specifieke rechten, zoals het recht op inzage in uw gegevens. Verder geldt dit indien u telefonisch vragen hebt en/of klachten heeft. In dat kader kan het Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer u vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken.


Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens?

Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

A. Om te beoordelen of en onder welke voorwaarden wij een overeenkomst kunnen sluiten.

Voordat wij een overeenkomst sluiten, zijn wij verplicht om bepaalde gegevens te verwerken. Dit om te beoordelen of en onder welke voorwaarden de overeenkomst kan worden gesloten.

B. Om uw pensioenregeling te kunnen uitvoeren.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens administratief en boekhoudkundig. 

C. Om de wet na te kunnen leven.

Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer is vanwege wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens van u te verwerken o.a. in het kader van:

 • antiwitwaswetgeving;

 • boekhoudkundige verwerking;

 • de verplichting om rechtmatige vragen van de toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank, de  Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens te beantwoorden;

 • fiscale verplichtingen;

 • verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- of regelgeving.


D. Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer beschikt over een aantal gerechtvaardigde belangen.

Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer heeft een aantal belangen die noodzakelijk zijn om als bedrijf te kunnen functioneren. Dit noemen wij gerechtvaardigde belangen. Bij deze gerechtvaardigde belangen verwerkt het Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om het betreffende doel te bereiken. 

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt met als doel:

 • om klachten en geschillen op te lossen; 

 • verbeteren van de bedrijfsbeveiliging.


Soms delen wij uw gegevens

Soms geven wij uw gegevens door en soms controleren wij uw gegevens bij andere bedrijven. Dit heeft echter nooit een ander doel dan de uitvoering van de pensioenovereenkomst. Wij verkopen uw gegevens dus nooit. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • pensioenuitvoerder, bij vragen en/of klachten; 

 • de bank; 

 • juridische dienstverleners; 

 • incassobureaus en deurwaarders;

 • advocaten en gerechtelijke instanties;

 • opsporingsinstanties, belastinginstanties (binnen- en buitenland), toezichthouders;

 • uitbestedingspartijen (bijv. ICT);

 • bedrijven ten behoeve van onderzoek;

 • accountants en auditors;

 • onze leveranciers en zakelijke relaties.

Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gelden dezelfde privacyregels. Wanneer het nodig is gegevens door te geven naar landen buiten de EER, doen wij dat zeer zorgvuldig en nemen wij passende maatregelen om de bescherming van uw privacy te waarborgen.


Soms delen wij uw gegevens intern binnen het Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer

Binnen het Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer kunnen uw (persoons)gegevens worden uitgewisseld tussen verschillende functies en rollen van het Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer. Dit geldt voor zover dit binnen de wetgeving is toegestaan. Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer ziet erop toe dat binnen uitwisseling van informatie de Europese privacy normen worden toegepast. 

De uitwisseling van persoonsgegevens binnen het Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer kan gebeuren met het oog op:

 • de naleving van wettelijke vereisten; 

 • de beoordeling voor het sluiten van een contract of uitvoering van een overeenkomst; 

 • gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van klanten en/of ondersteuning daarvan;

 • studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken maken;

 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van het Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer.


Op welke wijze beschermen wij uw persoonlijke informatie? 

Onze website en ICT-systemen zijn goed beveiligd. Wij hanteren een informatiebeveiligingsbeleid dat toeziet op de handhaving van technische en organisatorische maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook sluiten wij duidelijke overeenkomsten met bedrijven die in onze opdracht, met onze doelen en volgens onze aanwijzingen uw gegevens verwerken en gebruiken. 


Correctheid van uw opgegeven persoonsgegevens

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de pensioenfondsen garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer ontvangt deze gegevens en kan bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens gepaste maatregelen tegen u nemen. Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer kan u in dat geval tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of wij maken uw gegevens anoniem. Bij het anonimiseren van gegevens verwijderen en/of veranderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u worden gekoppeld. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze bedrijfsvoering, producten en dienstverlening.


Uw privacy rechten

Uw rechten zijn in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen;

 • uw gegevens laten veranderen als uw gegevens niet kloppen;

 • uw gegevens laten verwijderen; *

 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens;

 • uw toestemming intrekken; 

 • uw gegevens overdragen;

 • een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


* = Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben, of om ons aan een wet te houden.


Wilt u gebruik maken van uw rechten?

Mocht u een beroep willen doen op een van bovenstaande rechten dan kunt u contact opnemen met uw pensioenfonds. 


Contactgegevens Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer en overige informatie

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van de privacyverklaring, neem dan gerust contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer: 

Schriftelijk: 

Pensioenfonds Rail en Openbaar Vervoer

T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 2030

3500 GA Utrecht

E-mail:

Onze pensioenuitvoerder, SPF Beheer, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de privacy verzoeken. Hierdoor kunt u een eventueel verzoek naar privacy@spfbeheer.nl sturen. 


U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Wijzigingen

Wij hebben het recht om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Laatst aangepast: 28 augustus 2019