Herstelplan

Oorzaken

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer kiest voor een solide financieel beleid. Wij willen namelijk uw pensioen altijd kunnen uitbetalen. En daarnaast willen uw pensioen ook elk jaar kunnen indexeren. We moeten daarvoor voldoende financiële reserves hebben en onze beleidsdekkingsgraad moet voldoen aan het wettelijk vereiste niveau. In het eerste kwartaal van 2020 was dat niet het geval. Rail & OV heeft te maken met een reservetekort. We hebben minder buffers dan wettelijk is voorgeschreven om eventuele financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Daarom hebben we een herstelplan.

Gevolg: indienen herstelplan

In de Pensioenwet van 2007 staat dat zolang pensioenfondsen te maken hebben met een reservetekort zij elk jaar een herstelplan moeten opstellen om de beleidsdekkingsgraad te verbeteren. In het herstelplan geeft het bestuur aan welke beleidsmatige maatregelen op dit moment nodig zijn om de beleidsdekkingsgraad binnen een termijn van maximaal tien jaar weer boven het vereiste niveau te brengen. In het eerste kwartaal van 2020, toen SPF en SPOV nog niet gefuseerd waren, heeft DNB het herstelplan van SPF als leidraad genomen voor Rail & OV. In de loop van dit jaar zal Rail & OV naar verwachting een nieuw herstelplan indienen, omdat de financiële reserves nog onvoldoende zijn. In het herstelplan zijn geen aanvullende maatregelen, zoals het verlagen van de pensioenen, opgenomen.

Herstelplan is een schatting

In het herstelplan is een prognose opgenomen van de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad in de komende tien jaar. Het herstelplan is geen voorspelling van de toekomst. Het is een voorgeschreven beleidsmatige exercitie op basis waarvan het bestuur kan vaststellen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De werkelijke ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad zal in de praktijk waarschijnlijk anders uitpakken. Als het herstel minder krachtig is dan voorzien, kan het zijn dat het bestuur aanvullende maatregelen moet nemen.

Verwacht verloop beleidsdekkingsgraad

Op basis van het herstelplan is de verwachting dat de beleidsdekkingsgraad binnen tien jaar hersteld is. De werkelijke ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad zal in de praktijk waarschijnlijk anders uitpakken. Deelnemers hebben op basis van deze schatting geen recht op een verhoging van de pensioenen.

Verwacht resultaat

Het bestuur verwacht dat, als de huidige economische trend zich voortzet, in de komende jaren de pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden. Het verlagen van pensioen is nu niet aan de orde. Maar het kan ook tegenzitten, bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsopbrengsten of een dalende rente. In dat geval kan ook Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer in de situatie terechtkomen dat de pensioenen verlaagd moeten worden.

Indexatiebeleid

Het bestuur beslist ieder jaar of het mogelijk is om de pensioenen te indexeren en hanteert hierbij het volgende schema als leidraad:

Beleidsdekkingsgraad lager dan 110%
Wanneer de beleidsdekkingsgraad onder 110% ligt, mogen de opgebouwde pensioenen van deelnemers en de pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden niet worden verhoogd.

Beleidsdekkingsgraad tussen 110% en ongeveer 123%
Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% en lager dan ongeveer 123% mogen de pensioenen slechts met een deel van de prijsstijging worden verhoogd. Dit noemen we gedeeltelijke indexatie. Een randvoorwaarde bij het toekennen van verhogingen is dat dit niet ten koste gaat van het herstel van de beleidsdekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad boven ongeveer 123%
Bij een beleidsdekkingsgraad boven ongeveer 123% is volledige verhoging mogelijk.

Lees hier meer over de beleidsdekkingsgraad en bekijk de huidige stand.