Indexatie 2022

Verhoging van uw pensioen met 1,02%

We besluiten ieder jaar of we uw pensioen kunnen verhogen. Dat hangt af van onze financiële situatie en de verwachte economische ontwikkeling. Wettelijk mogen we uw pensioen gedeeltelijk verhogen als onze beleidsdekkingsgraad ten minste 110% is. We mogen uw pensioen volledig verhogen als onze beleidsdekkingsgraad meer is dan ca. 124%. Op ons meetmoment (31 oktober 2021) stonden wij op 114,9%. Bij die stand kunnen wij uw pensioen per 1 januari 2022 met 1,02% verhogen. Het bestuur heeft besloten die verhoging toe te kennen.

Hoe is de indexatie van 1 januari 2022 vastgesteld?

Onze ambitie is om de prijsstijgingen (‘prijsinflatie’) te compenseren en daarmee uw pensioen waardevast te houden. De prijsinflatie, die is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, over de meetperiode (1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021) bedroeg 2,57%. De indexatie van 1 januari 2022 is 1,02% (39,8% van de prijsinflatie).

Deze indexatie is vastgesteld op basis van de beleidsdekkingsgraad van 114,9% op 31 oktober 2021. Vanwege de wettelijke regels van toekomstbestendig indexeren wordt de beschikbare ruimte van 4,9% (114,9% – 110%) uitgesmeerd over een lange periode van jaren. Op basis van wettelijke regels mogen we dit jaar maximaal een verhoging van 39,8% van de prijsinflatie van 2,57% toekennen. De toegestane maximale indexatie is dus 1,02% (= 39,8% van 2,57%). Het bestuur heeft, ook gezien de verwachte economische ontwikkelingen, besloten deze maximale indexatie toe te kennen per 1 januari 2022.

Gemiste indexatie

De prijsinflatie, die is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, over de meetperiode (1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021) is 2,57%. Door de verhoging van 1,02% mist u dus een indexatietoekenning van 1,55%.

Als de financiële positie van het pensioenfonds erg goed is, kunnen wij besluiten om deze gemiste indexatie alsnog te repareren. We noemen dit extra indexatieruimte. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Ga dan naar Mijn Rail & OV en bekijk daar wat uw extra indexatieruimte is.  

Reparatie gemiste indexatie

Wij kunnen in de toekomst besluiten de gemiste prijscompensatie alsnog te repareren. Daarvoor moet de financiële positie van het pensioenfonds beter zijn. We noemen dit uw extra indexatieruimte. Die houden we voor iedereen individueel bij. Wilt u weten wat uw extra indexatieruimte is? Ga dan naar Mijn Rail & OV. In januari 2022 ziet u hier uw extra indexatieruimte staan bij uw actueel pensioen. Meer uitleg over gemiste verhogingen leest u hier.

Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren? 

Voor het herstel van onze financiële buffers zijn we vooral afhankelijk van de rente en van de beleggingsopbrengsten. De vooruitzichten daarover zijn onzeker. Als bestuur gaan we uit van een langzaam herstel.

Als de koersen op financiële markten (zoals aandelenkoersen) geleidelijk stijgen en de rente niet (opnieuw) daalt, dan verwachten wij in de komende jaren uw pensioen opnieuw gedeeltelijk te kunnen indexeren.

Het kan ook tegenzitten, bijvoorbeeld door tegenvallende beleggingsopbrengsten of een dalende rente. In dat geval kunnen wij ook in de situatie terechtkomen dat we de pensioenen niet kunnen verhogen of zelfs moeten verlagen. Meer informatie leest u hier.

Versoepeling wettelijke indexatieregels

Voor indexatie in 2022 zijn de wettelijke regels tijdelijk versoepeld. Indexatie in 2022 is onder voorwaarden mogelijk als de beleidsdekkingsgraad tenminste 105% is. De tijdelijke versoepeling geldt vanaf 1 juli 2022 en vervalt per 1 januari 2023.

Per 1 januari 2022 heeft Rail & OV al een indexatie toegekend van 1,02%. Die indexatie was gebaseerd op de toen geldende wetgeving: indexeren is mogelijk als onze beleidsdekkingsgraad ten minste 110% is. Het bestuur besluit jaarlijks of en zo ja in hoeverre er per 1 januari geïndexeerd kan worden.

Welke invloed heeft de nieuwe pensioenwetgeving?

De pensioenregeling gaat de komende jaren naar verwachting veranderen door nieuwe pensioenwetgeving en de invulling daarvan door sociale partners.


Ontvangt u pensioen van ons? Eind januari ontvangt u een specificatie waarop u het nieuwe pensioenbedrag ziet staan. Bij uw specificatie zit een flyer met een toelichting over uw pensioen in 2022.