Waar we in beleggen


We spreiden onze beleggingen

We spreiden de risico’s door te beleggen in verschillende landen en in verschillende soorten beleggingscategorieën die elk hun eigen risico- en rendementsprofiel kennen. Hoe hoger het risico, hoe hoger het verwacht rendement. De beleggingsportefeuille van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer bestaat uit de volgende beleggingscategorieën:

Aandelen zijn eigendomsrechten in een onderneming. Alle aandeelhouders samen zijn economisch eigenaar van de onderneming. In tegenstelling tot obligaties, geven aandelen geen recht op een vaste uitkering zoals een rentevergoeding.

Het rendement op aandelen bestaat uit het periodiek uit te keren deel van de winst van de onderneming, dit heet het dividend. Daarnaast zal rendement behaald worden uit de koerswinst van het aandeel. Het risico op aandelen is groter dan op obligaties. Tegenover het hogere risico staat wel een hoger verwacht rendement. We beleggen wereldwijd in beursgenoteerde aandelen. Wij maken onderscheid tussen aandelen uit ontwikkelde landen en aandelen uit opkomende landen. Het risico van aandelen uit opkomende landen is groter, maar daar staat ook een hoger verwacht rendement tegenover.

Bedrijfsobligaties zijn leningen die zijn uitgegeven door ondernemingen. Door de uitgifte van bedrijfsobligaties kunnen ondernemingen aan financiering komen om bijvoorbeeld investeringen te doen of schulden te herfinancieren.

Een belegger in bedrijfsobligaties ontvangt als rendement een rentevergoeding. De rentevergoeding kent in vergelijking met de staatsrente een extra opslag als vergoeding voor het hogere risico. De kans op faillissement van bedrijven is traditioneel groter dan de kans op wanbetaling van een nationale overheid. Naast de rentevergoeding zal afhankelijk van de ontwikkeling van de rente een koerswinst of een koersverlies worden behaald, net zoals bij staatsobligaties.

Het grootste gedeelte van de vastgoedbeleggingen in de portefeuille bestaat uit directe investeringen in woningen, winkels, kantoren, kinderdagverblijven en bedrijfspanden in Nederland. Het totale rendement op Nederlands vastgoed bestaat uit de huuropbrengsten en uit de waardeontwikkeling van het vastgoed. Ook is er een gedeelte belegd in vastgoedfondsen. Naast deze investeringen in Nederlands vastgoed bestaat de vastgoedportefeuille ook uit beursgenoteerd (wereldwijd) vastgoed.

High yield obligaties zijn leningen die uitgegeven zijn door bedrijven met een relatief hoog rendement en een lage kredietwaardigheid. Omdat deze leningen meer risico hebben (de kans bestaat dat de lening niet wordt terugbetaald of dat de onderneming/overheid intussen failliet gaat) is de verwachte rentevergoeding ook hoger dan die van de minder risicovolle bedrijfsobligaties.

Voor deze portefeuille worden onder andere beleggingen geselecteerd die een positief maatschappelijk effect in bredere zin hebben. Wij concentreren ons op beleggingen waarmee een duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden wordt nagestreefd. Ook bedrijven die de productie van duurzame energie bevorderen kunnen in de portefeuille worden opgenomen. Overigens worden beleggingen ook in de impactportefeuille niet alleen beoordeeld op ‘duurzaamheid’, maar ook op rendementsverwachtingen.

Staatsobligaties zijn leningen uitgegeven door nationale overheden. Door de uitgifte van staatsobligaties kunnen overheden een deel van hun uitgaven financieren. Een belegger in staatsobligaties ontvangt als vergoeding rente. Daarnaast zal afhankelijk van de ontwikkeling van de rente een koerswinst of een koersverlies worden behaald. Als de (staats)rente stijgt dan daalt de koers van een staatsobligatie en als de rente daalt dan stijgt de koers van een staatsobligatie.

Hypotheken zijn leningen verstrekt aan particulieren ter financiering van woningen. Het te kopen vastgoed wordt gebruikt als onderpand voor de geldgever. Voor het pensioenfonds is deze beleggingscategorie beperkt tot Nederlandse woninghypotheken. De aantrekkelijkheid van de beleggingscategorie hypotheken ligt in het extra rendement boven staatsobligaties. Het risico wordt gereduceerd door het onderpand van de woning.

Infrastructuur betreft alle noodzakelijke voorzieningen op het gebied van transport en communicatie. Concreet betekent dit bijvoorbeeld bruggen, (water)wegen, vliegvelden, havens, telefoonlijnen en leidingen om geografische punten met elkaar te verbinden. We beleggen hierin via infrastructuurfondsen.

Emerging Markets Debt zijn leningen die zijn uitgegeven door nationale overheden en soms door bedrijven in de opkomende economieën. De rentevergoeding op deze obligaties is meestal hoger dan op staatsobligaties uitgegeven door volwassen landen. Deze hogere rente is een vergoeding voor het hogere risico van Emerging Markets Debt. Zo kunnen bijvoorbeeld de politieke risico’s in de opkomende economieën hoger zijn.

Private equity is het beleggen in aandelen die niet genoteerd staan aan een beurs. Doordat private equity niet beursgenoteerd is, is deze beleggingscategorie minder liquide dan beursgenoteerde aandelen. De beleggingen in deze categorie zijn daarom beperkt. Dit komt omdat een private equity belegging moeilijker op de korte termijn tegen een redelijke prijs verkocht kan worden. Daarom liggen voor de belegger in private equity de geïnvesteerde bedragen vaak voor 10 jaar vast. Tegenover de lagere liquiditeit staat wel een hoger verwacht rendement dan voor beursgenoteerde aandelen.

  • Per jaar publiceren wij op deze pagina een overzicht met fondsen waarin per 31 december is belegd.
  • Op onze pagina met historische documenten vindt u de laatste fondsenoverzichten van SPOV en SPF per 31 maart 2020, de dag voor de fusie.


Overzicht beleggingen