Ons MVB-beleid

Ons MVB-beleid

Ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid bepaalt de criteria op gebied van sociaal beleid, milieu en goed ondernemingsbestuur, waaraan beleggingen – naast een goede rendement-risico verhouding - moeten voldoen. Deze criteria nemen we integraal mee in onze beleggingskeuzes. Het MVB-beleid is van toepassing op alle beleggingscategorieën. Vermogensbeheerders die door ons zijn aangesteld moeten zich houden aan ons MVB-beleid.

De belangrijkste reden voor het hanteren van een MVB-beleid is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij en onze deelnemers. We zijn ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord beleggen kan zonder dat het ten koste gaat van het rendement-risico profiel van de portefeuille. Het gebrek aan een goed maatschappelijk beleid kan een (financieel) risico betekenen voor een bedrijf.

Het MVB-beleid is gebaseerd op internationale normen en waarden. We hebben de UN principles for Responsible Investment getekend en onderschrijven de UN Global Compact. Daarnaast willen we voldoen aan de OESO richtlijnen (IMVB-convenant) voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights (het Ruggie Framework). Ook hebben we aanvullende scherpere eisen ontwikkeld op het gebied van kinderarbeid, milieu, mensenrechten en topbeloningen.

Het MVB-beleid is van toepassing op alle beleggingscategorieën. We hanteren vier strategieën:

 • Uitsluiten
 • ESG-integratie
 • Actief aandeelhouderschap
 • Impactportefeuille / Insluiten

Uitsluiten

We sluiten bepaalde bedrijven en landen op principiële gronden uit van investering. De uitsluitingenlijst is van toepassing op de gehele portefeuille. In deze bedrijven of landen belegen we niet. Ook verhuren we geen vastgoed aan hen. We sluiten landen uit als zij op de VN-sanctielijst staan. We sluiten beleggingen uit in bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van, de verkoop van of het onderhoud aan controversiële wapens. We sluiten ondernemingen uit die betrokken zijn bij de productie van tabak. We sluiten ondernemingen uit die betrokken zijn bij de winning van thermische kolen en/of afhankelijk zijn van thermische kolen in de energiemix.

> Lees meer over uitgesloten bedrijven en landen

Actief aandeelhouderschap

Als aandeelhouder zijn we mede-eigenaar van een onderneming. Dit stelt ons in staat om invloed uit te oefenen op ondernemingen. We hebben daarvoor een beleid voor betrokken aandeelhouderschap. We gebruiken onze invloed om ondernemingen aan te zetten hun prestaties op het gebied van duurzaamheid te verbeteren. We doen dit door het voeren van gesprekken met bedrijven (engagement) en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. We maken onderscheid tussen verschillende soorten engagement:

 • Strategisch engagement is het reguliere contact dat een portefeuillemanager heeft met ondernemingen uit de portefeuille. Dit kan gaan over verschillende bedrijfsrelevante onderwerpen, waaronder ESG gerelateerde zaken.
 • Bij proactief engagement gaan we het gesprek aan met een onderneming over specifieke thema’s. Over het algemeen zijn deze thema’s gekoppeld aan potentiële risico’s die we in de markt zien en die impact kunnen hebben op een specifieke sector of onderneming.
 • Aan reactief engagement gaat slecht ondernemerschap, een ongeluk of een andersoortige misstand vooraf. We voelen ons in dit geval genoodzaakt om een verandering in het gedrag van de onderneming te eisen.

We stemmen op zo veel mogelijk aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waar we aandelen van bezitten. Door gebruik te maken van het stemrecht kunnen bedrijven gestimuleerd worden maatschappelijk te ondernemen en het bedrijf te leiden volgens de principes van goed ondernemingsbestuur. Ons stembeleid is gebaseerd op internationale corporate governance principes.

> Lees hier hoe en waarom we invloed uitoefenen

ESG-integratie

ESG-integratie is het integraal meenemen van MVB-factoren bij de selectie van nieuwe investeringen. De mate waarin we deze methode toepassen in de portefeuille is afhankelijk van de beleggingscategorie.

Waar de beleggingsstrategie het toelaat om invulling te geven aan ESG-integratie, doen portefeuille-managers op structurele wijze onderzoek naar de ondernemingen waarin zij beleggen. Duurzaamheids-prestaties van ondernemingen worden op drie aspecten beoordeeld: economisch, sociaal en milieutechnisch. Daarnaast houden managers rekening met sectorspecifieke risico’s.

Impactportefeuille/insluiten

In aanvulling op het brede MVB-beleid hebben we een allocatie van 1% naar impactbeleggingen om maatschappelijke impact te realiseren. Deze portefeuille vullen we in met beleggingsfondsen (al dan niet beursgenoteerd) die een duurzame maatschappelijke verandering nastreven met een aantrekkelijk verwacht rendement.

We hebben vier thema’s gedefinieerd voor de impactportefeuille:

 • Microfinanciering: Het vergroten van toegang tot financiële middelen voor kleine, vaak startende ondernemingen in ontwikkelingslanden. Dit stimuleert de economische groei en werkgelegenheid in deze landen.
 • MKB-financiering: Het vergroten van toegang tot financiële middelen voor het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. Ook dit stimuleert de economische groei en werkgelegenheid in deze landen.
 • Landbouw en voedsel: Het vergroten van toegang tot financiële middelen voor kleine en middelgrote landbouwbedrijven in ontwikkelingslanden. Landbouw levert relatief een grote bijdrage aan de economische groei en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden en draagt bij aan de voedselbeschikbaarheid.
 • Duurzame energie: Het verlagen van de uitstoot van CO2, dat bijdraagt aan de wereldwijde opwarming van de aarde.

We richten ons voornamelijk op economische groei en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden en op duurzame energie.

English summary

An English summary of Rail & OV responsible investing approach is available here.