Ons MVB-beleid

Rail & OV vernieuwt zijn duurzaam beleggingsbeleid

In 2020 is gestart met de formulering van een nieuwe, toekomstbestendige duurzaam beleggen strategie. De resultaten van het deelnemersonderzoek zijn de input geweest voor de geselecteerde duurzame ontwikkelingsdoelen die aan deze strategie ten grondslag zullen liggen. Ook heeft het fonds zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid vastgelegd in een nieuwe missie en visie en zijn ambitieniveau op het gebied van duurzaam beleggen bepaald. Dit alles is vertaald naar een nieuwe investment belief ten aanzien van duurzaam beleggen. De volgende stap in het proces is het vaststellen van heldere doelstellingen die het fonds met deze duurzame beleggingsstrategie wil realiseren en een vertaalslag hiervan naar alle beleggingscategorieën. De wetgeving die op het gebied van duurzaam beleggen op ons afkomt wordt uiteraard ook meegenomen. Als in 2021 de nieuwe duurzaam beleggen strategie van het fonds is geïmplementeerd, zal daarover uitgebreid worden gerapporteerd aan alle belanghebbenden.

De beleidsdocumenten op de website hebben betrekking op het huidige maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en zijn geldig zolang de formulering van de nieuwe duurzaam beleggingsstrategie van Rail & OV niet is afgerond.

Duurzame missie en visie van Rail & OV

Rail & OV draagt bij aan een duurzame toekomst voor huidige en toekomstige generaties. We onderschrijven onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van onze deelnemers en andere belanghebbenden. We gebruiken onze invloed als middelgroot Nederlands pensioenfonds verankerd in de mobiliteitssector én als duurzame belegger. Rail & OV ziet het als de prioriteit om ervoor te zorgen dat zijn deelnemers kunnen genieten van een goed pensioen in een leefbare wereld.

Rail & OV is een lange-termijnbelegger. We zijn ervan overtuigd dat het meewegen van ecologische en sociale kenmerken als goed bestuur (ESG) leidt tot betere beleggingsbeslissingen. Gemiddeld genomen laten bedrijven die duurzaam ondernemen over de lange termijn betere financiële resultaten zien dan ondernemingen die dat niet doen.​

Bij het uitvoeren van de pensioenregeling houdt Pensioenfonds Rail & OV rekening met duurzaamheidsrisico’s. Duurzaamheidsrisico’s zoals klimaatrisico’s of mensenrechtenschendingen worden geïdentificeerd met behulp van data en informatie van externe partijen. Het gaat hier om duurzaamheidsrisico’s die invloed kunnen hebben op de financiële waarde van beleggingen. Pensioenfonds Rail & OV bepaalt hoe duurzaamheidsrisico’s het beste beheerst kunnen worden, bijvoorbeeld door minder of niet te beleggen in ondernemingen, landen of sectoren met hoge duurzaamheidsrisico’s. Zo belegt het pensioenfonds niet in thermische kolen. Lees meer hierover in de 'Verklaring over ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren' op deze pagina.

Met onze beleggingen als pensioenfonds hebben we impact in en buiten Nederland. Rail & OV gebruikt zijn invloed als belegger om ondernemingen en landen aan te zetten hun prestaties op het gebied van duurzaamheid te verbeteren.

Als smart follower laat Rail & OV zich inspireren door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen. Zelf richten we ons op beleggingen die bijdragen aan het behalen van de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, waar Rail & OV, in nauwe samenwerking met andere duurzame beleggers, voorop wil lopen:

  • Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
  • Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
  • Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
  • Take urgent action to combat climate change and is impacts
  • Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

Ook werkt Rail & OV aan de verduurzaming van de eigen organisatie. Dat zien we als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom zetten we in op klimaatneutraliteit van onze werkomgeving. Rail & OV wil een inclusieve organisatie zijn en streeft naar een diverse samenstelling van zijn personeelsbestand. We staan in voor gezonde werkomstandigheden met aandacht voor de ontwikkeling en vitaliteit van onze medewerkers.

Uitsluiten

We sluiten bepaalde bedrijven en landen op principiële gronden uit van investering. De uitsluitingenlijst is van toepassing op de gehele portefeuille. In deze bedrijven of landen belegen we niet. Ook verhuren we geen vastgoed aan hen. We sluiten landen uit als zij op de VN-sanctielijst staan. We sluiten beleggingen uit in bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van, de verkoop van of het onderhoud aan controversiële wapens. We sluiten ondernemingen uit die betrokken zijn bij de productie van tabak. We sluiten ondernemingen uit die betrokken zijn bij de winning van thermische kolen en/of afhankelijk zijn van thermische kolen in de energiemix.

Lees hier meer over uitgesloten bedrijven en landen

Actief aandeelhouderschap

Als aandeelhouder zijn we mede-eigenaar van een onderneming. Dit stelt ons in staat om invloed uit te oefenen op ondernemingen. We hebben daarvoor een beleid voor betrokken aandeelhouderschap. We gebruiken onze invloed om ondernemingen aan te zetten hun prestaties op het gebied van duurzaamheid te verbeteren. We doen dit door het voeren van gesprekken met bedrijven (engagement) en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. We maken onderscheid tussen verschillende soorten engagement:

Strategisch engagement is het reguliere contact dat een portefeuillemanager heeft met ondernemingen uit de portefeuille. Dit kan gaan over verschillende bedrijfsrelevante onderwerpen, waaronder ESG gerelateerde zaken.

Bij proactief engagement gaan we het gesprek aan met een onderneming over specifieke thema’s. Over het algemeen zijn deze thema’s gekoppeld aan potentiële risico’s die we in de markt zien en die impact kunnen hebben op een specifieke sector of onderneming.

Aan reactief engagement gaat slecht ondernemerschap, een ongeluk of een andersoortige misstand vooraf. We voelen ons in dit geval genoodzaakt om een verandering in het gedrag van de onderneming te eisen.

We stemmen op zo veel mogelijk aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waar we aandelen van bezitten. Door gebruik te maken van het stemrecht kunnen bedrijven gestimuleerd worden maatschappelijk te ondernemen en het bedrijf te leiden volgens de principes van goed ondernemingsbestuur. Ons stembeleid is gebaseerd op internationale corporate governance principes.

> Lees hier hoe en waarom we invloed uitoefenen

ESG-integratie

ESG-integratie is het integraal meenemen van MVB-factoren bij de selectie van nieuwe investeringen. De mate waarin we deze methode toepassen in de portefeuille is afhankelijk van de beleggingscategorie.

Waar de beleggingsstrategie het toelaat om invulling te geven aan ESG-integratie, doen portefeuille-managers op structurele wijze onderzoek naar de ondernemingen waarin zij beleggen. Duurzaamheids-prestaties van ondernemingen worden op drie aspecten beoordeeld: economisch, sociaal en milieutechnisch. Daarnaast houden managers rekening met sectorspecifieke risico’s.

Impactportefeuille/insluiten

In aanvulling op het brede MVB-beleid hebben we een allocatie van 1% naar impactbeleggingen om maatschappelijke impact te realiseren. Deze portefeuille vullen we in met beleggingsfondsen (al dan niet beursgenoteerd) die een duurzame maatschappelijke verandering nastreven met een aantrekkelijk verwacht rendement.

We hebben vier thema’s gedefinieerd voor de impactportefeuille:

  • Microfinanciering: Het vergroten van toegang tot financiële middelen voor kleine, vaak startende ondernemingen in ontwikkelingslanden. Dit stimuleert de economische groei en werkgelegenheid in deze landen.
  • MKB-financiering: Het vergroten van toegang tot financiële middelen voor het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. Ook dit stimuleert de economische groei en werkgelegenheid in deze landen.
  • Landbouw en voedsel: Het vergroten van toegang tot financiële middelen voor kleine en middelgrote landbouwbedrijven in ontwikkelingslanden. Landbouw levert relatief een grote bijdrage aan de economische groei en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden en draagt bij aan de voedselbeschikbaarheid.
  • Duurzame energie: Het verlagen van de uitstoot van CO2, dat bijdraagt aan de wereldwijde opwarming van de aarde.
  • We richten ons voornamelijk op economische groei en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden en op duurzame energie.

English summary

An English summary of Rail & OV responsible investing approach is available here.