Wat is er geregeld als ik ziek of arbeidsongeschikt word?

Ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft gevolgen voor de opbouw van uw pensioen. Houdt u rekening met een lager te bereiken ouderdomspensioen en partnerpensioen. Tegelijkertijd kan Rail & OV voorzien in aanvullende uitkeringen als u bij (tijdelijke) uitval in inkomen achteruit gaat. Hoe het precies zit, leest u hier.


Wat betekenen de eerste twee jaar uitval voor uw pensioenopbouw?

In de eerste twee jaar dat u ziek bent, ontvangt u salaris van uw werkgever. Wettelijk is dat minimaal 70% van uw oude salaris. In uw cao ziet u hoe dat in uw bedrijf is geregeld. Uw pensioenopbouw gaat in die periode gewoon door.

En na twee jaar?

Na twee jaar ziekte heeft u recht op een uitkering volgens de wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA bestaat weer uit twee soorten uitkeringen. De WGA is voor mensen die - in de toekomst - nog wel kunnen werken, de IVA voor mensen die dit niet meer kunnen. Tijdens uw arbeidsongeschiktheid blijft u pensioen opbouwen voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. Uitgangspunt voor dit deel van de pensioenopbouw is 70% van uw laatste salaris voordat u ziek werd als u een WGA-uitkering ontvangt. Ontvangt u een IVA-uitkering? Dan is dit percentage 75%.

Wanneer krijgt u een aanvulling op uw uitkering?

U krijgt een aanvulling op uw WGA- of IVA-uitkering als uw pensioengevend inkomen voor ziekte boven de de maximale jaarloongrens van € 59.706 (2022) ligt. De hoogte van de uitkering van dit arbeidsongeschiktheidspensioen wijzigt bij een verhoging of verlaging van deze jaarloongrens.
Bij een IVA-uitkering is het arbeidsongeschiktheidspensioen 75% van het pensioengevend inkomen boven de jaarloongrens.
Bij een WGA-uitkering is dit 70%, vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Rekenvoorbeeld premievrije pensioenopbouw

Uw eerste ziektedag was 1 april 2019. In 2018 bedroeg uw werkelijk pensioengevend inkomen € 50.000,-. Vanaf 1 april 2021 heeft u recht op een WGA- uitkering. Uw deeltijdpercentage op 31 maart 2019 was 80%. UWV heeft een arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld tussen 80-100%.
Berekening: 70% van € 50.000 = € 35.000.
(€ 35.000 -/- € 15.000 (voorbeeldfranchise)) x 80% = € 16.000. Dit betekent dat u vanaf 1 april 2021 premievrije opbouw krijgt over maximaal € 16.000. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de voorwaarden in de regeling.

Meer informatie in onze brochure en reglement

Lees meer over arbeidsongeschiktheid en pensioen in onze brochure 'Ik word arbeidsongeschikt' en ons pensioenreglement. Beide zijn te vinden op onze documentenpagina.

004-question.png

Heeft u vragen of wilt u informatie?

Ga naar onze contactpagina.